Zpět na obsah


Památka moravského věrozvěsta aktuální i po více než 1134 letech:
Svatý Konstantin-Cyril Filozof, geniální formovatel Moravy a Evropy

Společenství sv. Gorazda a druhů-Živé dědictví a Moravské občanské hnutí v součinnosti s římskokatolickým děkanským úřadem ve Slavkově u Brna organizují na výroční den zesnutí sv. Konstantina-Cyrila, Filozofa (1134 let), uctění jeho památky a významu pro moravské Slovany i celou Evropu. Součástí připravovaného významného počinu v kulturním a duchovním životě současných obyvatel Moravy bude společná účast na svaté liturgii, která bude živou připomínkou trvalého vkladu, který do samotných základů naší národní i individuální existence vložil tento náš mimořádný světec, který se po staletí těší hluboké úctě našeho lidu.

Právě svatému Konstantinovi-Cyrilovi vděčíme, kromě jiného, i za to, že jsme se již před 1140 lety mohli začít formovat jako vyspělý kulturní národ, že jsme se stali rovnomocným a kreativním společenstvím, spoluutvářejícím Evropu a Evropanství. U vědomí těchto souvztažností chtějí organizátoři uctění památky sv. Konstantina-Cyrila zaměřit pozornost cyrilometodějských ctitelů a pokračovatelů, ale i ostatních spoluobčanů právě k příkladu, dílu i odkazu tohoto vynikajícího muže; skrze cyrilovské prizma a jeho prostřednictvím pak rovněž nalézat jak kořeny vlastní entity, tak i ušlechtilé vazby s jinými národy a kulturami, odkrývat spojnice i samotný smysl a opodstatněnost svébytné a partnerské životní cesty spoluúčasti na formování nové, jednotné, nedespotické, nešovinistické Evropy.

Sv. liturgie, které se podle udržované tradice říká rovněž "moravská", bude sloužena dne 14. února v 18 hodin v kapli sv. Jana Křtitele ve Slavkově u Brna v starobylém byzantsko-moravském obřadu, v původním liturgickém jazyce našich předků. Celebrantem bude děkan slavkovský, o. Milan Vavro. Liturgické zpěvy přednese Moravský cherubínský sbor-Proglas. Kaple, v níž bude sloužena pamětní mše, je významná rovněž tím, že v ní nalezl místo posledního odpočinku nejvýznamnější člen slavkovského rodu Kauniců, bývalý přední rakouský státník, ministr zahraničí císařovny Marie Terezie a spolutvůrce Evropy přelomu 18. a 19. století, hrabě Václav Kaunic. Díky organizátorům této milé aktivity budou mít účastníci možnost prožít ojedinělé a autentické sepětí historie a současnosti.

(mgr)


Zpět na obsah