Zpět na obsah

Gorazdovy dny 2000

10. ročník

Stalo se již novodobou tradicí, že v posledním červencovém týdnu pořádá Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví letní ekumenickou akademii. Místem konání je pravidelně Hora sv. Klimenta v Chřibech, k níž se v posledních letech přidružují i některé další významné lokality, povětšinou spojené s tradicí dosvědčovanou činností sv. Cyrila a Metoděje a jejich žáků, zejména pak s jejich předním protagonistou sv. Gorazdem Moravským.

Duchovně formační týden je bohatě prosycen slavením svaté liturgie i zajímavými a aktuálními tématy, včetně přednášek a na ně navazujících besed a diskusí, které uvádějí významné osobnosti jak domácího tak i evropského, zejména křesťanského života. Zájemcům o křesťanství a duchovní růst organizátoři nabízí, v názorové i konfesní toleranci, mimořádnou možnost načerpání z kvalitních pramenů poznání, aktivní účast na společenstevní kontemplaci i prožití osobní metanoie. Vše bez vnucování a zbytečných formalizujících podmínek či limitů. Lze říci, že se zde prakticky uskutečňuje jak otevřená evangelizace, tak i dialog, vycházející z vnitřního usebrání a poslechu hlasu a svědectví "druhých", jež inspirativně působí na formační "tříbení duchů" i ducha každého z přítomných. V takovém názorově otevřeném a tolerantním prostředí je podrobován kritickému vnímání každý vyslovený názor, bez obav, že by jeho autor byl jakýmkoliv způsobem znectěn. V společenstevním klimatu je uplatňováno nejen strohé hledisko přísné rozumové pravdy či strohých logických argumentů, ale i osobní ztišení a "přemýšlení srdcem", jak je v křesťanské tradici známo z doby hesychastů a děl východních otců.

Letošní ročník je rozdělen nově na dvě části. První část navazuje a završuje v předchozích ročnících fragmentárně uskutečňovaný záměr organizátorů podnítit a obnovit v domácím prostředí zájem o ikonopisnou tvorbu, jako prostředek čirého, mystického patření na Boha skrze bezeslovné vcházení člověka v obecenství s Boží jsoucností a živé bezčasové setkávání s Jeho svatými. Tato část akademie se uskuteční ve dnech 23. až 26. července, a to zčásti v benediktinském opatství v Rajhradě u Brna a v Cyrilometodějské střední škole v Brně, Lerchově ulici č. 63. Kurz ikonopisu bude uvozen audiovizuálním pořadem patera Ing. Stanislava Weigla z Prahy, nazvaným "Světlo z východu", který osobitým způsobem přibližuje význam cyrilometodějství pro náš osobní i národní život i pro sjednocující se Evropu.

Vlastní ikonopisnou školu zahájí výklad prof. Anne Marie Velu z Bruselu, absolventky významného a věhlasného ortodoxního institutu Saint Serge v Paříži, tématicky nazvaný "Inkarnace a historie ikon". Anne Marie Velu již v loňském roce velmi výrazně zaujala účastníky loňské Gorazdovy školy svým expozé o ikonách pěti hlavních mariánských svátků. Kurz ikonotvorby povede sestra Makrína z řecko - melchitské církve, která je mniškou v jeruzalémském Monastýru sv. Jana na poušti. Výuka ikonopisu se bude řídit kanonickými pravidly řecké ikonopisné školy, krétského stylu. Účast na této části Gorazdovy školy předpokládá splnění určitých předpokladů u zájemců, zejména v rovině duchovní, neboť po účastnících je požadován osobní aktivní duchovní život, kázeň a otevřenost k nezbytné a tvořivě osvobozující askezi. Cyklus základů ikonopisné tvorby uzavře opět prof. Anne Marie Velu přednáškou nazvanou "Symbolika ikon".

Druhá část letní ekumenické akademie se uskuteční tradičně na Hoře sv. Klimenta v Chřibech. Její charakter je filozoficko vzdělávací. Ústředním tématem této části je "člověk, společenství a národ z pohledu křesťanské víry". Každý z těchto principů a forem bytí člověka jako obrazu Božího má svůj původ, smysl, své poslání i svůj cíl. Odpověď na uvedené otázky, i jejich dílčí konotace, bude předmětem této části letošního ročníku Gorazdových dnů, která se uskuteční od 27. do 29. července. V rámci jednotlivých přednášek, besed a diskusí se letos představí ze zahraničních hostů např. Jacques Vilet, Dominique, Irene a Albert Foret z Bruselu, prof. Taddé Barnas, šéfredaktor vysoce fundovaného teologického časopisu Iréneikon z Chevetogne, profesor pařížské Sorbony a významný hudební skladatel Nicolas Zourabichvilli de Pelken z Francie s chotí a další. Z domácích lektorů zde povedou příslušné semináře např. jeden z mimořádných domácích filozofů současnosti Jiří Fuchs, dále ThDr. Gorazd Vopatrný z pražské Evangelické teologické fakulty nebo PhDr. Jarmila Bednaříková z filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, nebo ThDr. Václav Ventura z Cyrilometodějské teologické fakulty z Olomouce nebo prof. Stanislav Krátký a Christian Popescu z Mikulova a další. Kdo hladoví a žízní po poznání a společenství, v jehož středu je přítomen Kristus, nechť neváhá a vydá se na místa konání letošních Gorazdových dnů, aby zde načerpal; aby se nasytil pokrmem pravdy a pokoje; aby uhasil žízeň své duše ve společenství stejně založených hledačů a poutníků. Toto pozvání však je i výzvou všem, kdo mají touhu nežít naplano, kdo nevzdávají svůj životní běh v zahořklých lamentacích nad marností všeho, neboť smysl našeho bytí spočívá v poctivém zúročování darů a hřiven, které jsme každý v míře přiměřené obdrželi od Hospodina.

A tak tedy: nezahazujme či nezmarňujme dary, které jsme každý přijali, ale svým aktivním úsilím zúročme svůj potenciál dobra. Příležitostí jak začít jsou možná právě letošní Gorazdovy dny a bratři a setry, kteří sem přicházejí se občerstvit, nebo i "vydat se pro druhé", a možná, že právě a konkrétně pro Vás, pro Váš osobní pokoj, pro Vaše smysluplnější bytí. Tak co? Přijdete? - Buďte srdečně vítáni!, a také štědře obdarováni upřímným úsilím organizátorů, lektorů, či jednotlivých účastníků tohoto ušlechtilého "podniku", ale hlavně, a to především: dary Ducha svatého. Takže, brzy na shledanou.

Dr. Miroslav G. Richter


Zpět na obsah