Zpět na obsah


SVATÝ CYRIL - OBRAZ A CHRÁM BOŽÍ

V radostné zvěsti evangelisty Jana (kap. 14, 23) můžeme slyšet tato slova našeho Spasitele: “Miluje-li kdo mne, bude mé slovo zachovávat a můj otec ho bude milovat, i přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek”.

Apoštol Pavel ve svých listech Korintským říká: “Což nevíte, že jste chrámem Božím a že Duch Boží přebývá ve vás? ... Vy jste přece chrámem živého Boha, jak řekl Bůh: Budu přebývat a chodit mezi nimi a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem”.

Člověk jako chrám Boží!

Není to odvážné a zavádějící tvrzení?

Vždyť začasté seznáváme svoji skutečnou hodnotu i ryzost ve chvílích katarze a nezbytných zastavení se... Onen mnohdy - svým sebeklamem, sebeláskou a především pýchou - znetvořený obraz z dílny Stvořitelovy, to, že by měl být chrám Boží, stánek, v němž lze uhostit Toho, jehož neobsáhnou nebesa, Toho, jenž vládne nade vším, Toho, jehož jméno ani nelze lidskými ústy vyslovit?

V ztišení a pokoře však zaznívá Kristův příslib: “...přijdeme k Němu a příbytek si u něho učiníme...”

Mystický chrám...

Teolog Jan van Ruysbrśck ve svém pojednání “O duchovním svatostánku” uvádí: “Kristus, Syn Boží, postavil pro Boha, pro sebe a pro nás archu a věčný svatostánek. Není to však nic jiného než on sám nebo církev svatá a každý člověk dobré vůle, jehož vladařem a mistrem je Kristus... Jestliže člověk chce poslouchat Boha se srdcem nerozděleným, je krví Kristovou osvobozen a zbaven každého hříchu. Spojuje se a sjednocuje s Bohem a Bůh s ním. Sám se stává archou a svatostánkem, v němž chce přebývat Bůh, ne symbolicky, nýbrž skutečně.”

Jean Danielou, jeden z velkých mužů 20. století, expert II. vatikánského koncilu, jeden z hlavních představitelů “Nové teologie” a pozdější kardinál, ve své knize “Chrám jako znamení Boží přítomnosti” (1942) dodává: “Světci poznali uskutečnění tohoto příslibu”.

Mám-li se pokusit v představách aplikovat tuto sentenci na některý konkrétní vzor, pak v zástupu svatých s rozechvěním a toužebností vyhlédám postavu nad jiné líbeznou, otcovsky blízkou, postavu svatého Konstantina-Cyrila, Filosofa. Právě u něj bez rozpaků a váhání, pochybení a výhrad prožívám harmonické a hluboké naplnění slov Spasitelových o člověku-příbytku Božím. Jak vypovídá starobylý hagiografický pramen pojednávající o životě a smrti sv. Konstantina-Cyrila, sepsaný bezprostředně po světcově smrti, svatý Cyril sám dosvědčuje a stvrzuje Kristův příslib o člověku jako příbytku Božím, když před svým zesnutím říká po obléknutí mnišské schimy: “Od této chvíle nejsem já sluhou ani císaře ani kohokoliv jiného na zemi, ale toliko všemohoucího Boha. Nebyl jsem a stal jsem se a jsem na věky, amen”. I svědectví papeže Hadriána II., o něm, pronesené nad zesnulým světcem, je více než zřetelné: “Pro jeho svatost a lásku přestoupím římský obyčej... ” Do třetice stejné svědectví přináší vyznání žáků velikého hlasatele radostné zvěsti, když lkají nad jeho odchodem: “Žití tvé bylo bez úhony a smrt čestná před Bohem všehomíra, jemuž jsi do rukou odevzdal, Otče, duši plněním povinností ospravedlněnou... Bůh náš, dárce světla, rozžal tě jako svítilnu a označil tě za učitele celému světu... ”

Svatý Cyril, chtělo by se říci jeho slovy, vyřčenými na adresu sv. Řehoře Bohoslova, “víc anděl než člověk”, se stal trvalou svítilnou pro náš rod, ochrannou pavézou i lékařem, který bez únavy přináší povzbuzení a naději po celý dlouhý čas, kdy nabídl svůj život Kristu a službě “těm, které mu On svěřil”. Stal se nám živým svědectvím pravdivosti vyznání o “obcování svatých” i výroku o člověku-obrazu a chrámu Boží Trojice i pravdivosti obsahu starokřesťanského pozdravu Kristus uprostřed nás!

Pamatuj na nás hříšné, ó svatý Cyrile, svými modlitbami nás zachraň!

Miroslav G. Richter


Zpět na obsah