Když se modlíme před ikonami...

21. 3. 2006  Metropolita Antonij Bloom


 

Ikony na stěnách našich chrámů nejsou jen podobizny nebo obrazy: ikona je znamením skutečné přítomnosti. Svatý Jan Zlatoústý nám radí, abychom se před modlitbou postavili před ikonu a zavřeli oči. Říká: "Zavřete oči", protože v modlitbě nám nepomáhá to, že se na ikonu díváme a máme ji jako vizuální pomůcku. Nejedná se o hmotnou přítomnost v tom smyslu, v jakém jsou chléb a víno tělem a krví Kristovou. V tomto smyslu ikona není Kristus, ale je mezi nimi tajemné pouto. Silou milosti má ikona účast na něčem, co Řehoř Palama nazývá energií Kristovou, aktivní mocí Kristovou, kterou nám otevírá možnost spásy.

Napsat ikonu je totéž jako modlit se. Vybere se a požehná dřevo, požehná se malba, osoba, která bude malovat, se na to připravuje postem, zpovědí, přijímáním. Během své práce dodržuje pravidla askeze, a když je dílo dokončeno, je pokropeno svěcenou vodou a pomazáno olejem (tato poslední část posvěcení se dnes bohužel často vypouští). Tak se mocí Ducha Svatého ikona stává něčím víc než jen malbou. Je obtěžkána přítomností, nasycena milostí Ducha a spojena s konkrétním světcem, kterého představuje v tajemství společenství svatých a v kosmické jednotě všeho. O ikoně nemůžeme říci, že přítomnost svatého v ní je stejná, ba ani podobná té, jakou nacházíme v eucharistii, ale přesto je v ní znamení této reálné přítomnosti, s níž má církev zkušenost a o níž učí. Ikona není zjevení, je to znamení. Některé z nich se staly z moci a moudrosti Boží zázračnými ikonami. Když jste v jejich přítomnosti, cítíte se jimi osloveni.

(Úryvek z knihy "Živá modlitba"
Z francouzštiny přeložila ing. Lydie Čechová

Foto převzato z http://www.st-catherine.ru

 

 
DISKUSE
Na tento článek můžete reagovat zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci