Morální kodex křesťanství, nomoi a Apoštolská pravidla

6. 2. 2006  Miroslav G. Richter


 

Nejstaršími dochovanými písemnými prameny, z nichž lze získat představu o křesťanském étosu a o základních normách rané křesťanské církve, patří Pliniův list. Plinius zde popisuje "morální kodex křesťanství", který spočívá v tom, že "křesťany nelze přimět k zlořečení Kristu". Přičemž základní důležitost pro křesťany mají tzv. Posvátné knihy, které se souborně nazývají "Písmo" (Bible). Pravidla pro kázeň členů křesťanské církve byla pojmenována termínem "kánony", což jsou usnesení jednotlivých církevních synod. Kánony se stávaly závaznými, jejich uznáním následující synodou, resp. v pozdějším období jejich uznáním i ze strany státní moci. Tehdy se stávaly plnohodnotnými právními normami. Od 4. stol. po Kr. lze rozlišovat mezi pravidly církevními ("canones ecclesiastici") a pravidly světskými (tzv. "leges", "nomoi"). První psané sbírky církevních norem (canones) byly pořízeny na křesťanském Východě; byly sepsány v jazyce řeckém. Od 5. stol. po Kr. byly tyto právní sbírky na Západě překládány do latiny.

Do 6. století po Kr. se vyvíjel a požíval vysokého respektu soubor církevněprávních pravidel zvaných "Apoštolská pravidla", která byla připisována samotným žákům Ježíše Krista, apoštolům.

 

(Podobizna Plinia převzata z www.g-geschichte.de)

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci