Přitažlivost křesťanství a jeho růst v Římské říši 

22. 2. 2006  Miroslav G. Richter


 

Význam křesťanství postupně a zjevně vzrůstal. Důvodů bylo několik. Předně křesťané přinášeli do unaveného a znechuceného římského světa plného deziluzí novou a opravdovou naději, jejímiž radostnými a přesvědčivými šiřiteli nepochybně od prvopočátku byli. A dalším pádným kritériem pro jejich působivost a přesvědčivost bylo to, že jejich duchovní náboj, církevní a evangelizační aktivity a formace byly vnitřně jednotné. Naproti tomu pohanství bylo rozštěpeno na směsici různých kultů, a netvořilo jednotný proud.

Tíseň doby přispívala k tomu, že lidé hledali společenství víry, naděje a lásky, která není z tohoto světa, přitom do tohoto světa proniká a vede nad tento svět, vítězí nad bezradností a usiluje o lepší lidství. A právě tuto naději a perspektivu přinášelo křesťanství. Proto jeho vstup na scénu tehdejšího civilizovaného světa byl, po počátečních opatrných krůčcích, impozantní, přesvědčivý a strhující. V rychlém sledu se jeho poselstvím zapalovala srdce jak otroků, tak řemeslného lidu, prostých občanů a posléze i patriciů a římské nobility vůbec, císařský dvůr nevyjímaje. Zpočátku se činnost křesťanů na veřejnosti příliš neprojevovala, byla spíše realizována ve skrytosti, Zanedlouho však vystoupila do světla veřejného dění, z okraje společnosti až do prostředí paláců. A v této chvíli již nebylo síly, která by je dokázala zastavit. Nepomohly ani kruté a opakované represálie, pronásledování, špiclování apod. Žádné exekuce, ani výkon těch nejvyšších, hrdelních trestů, či mučení, nemělo účinek, který s ním pohanská moc doufala spojit. Jejich zvrácenost se obrátila proti nim, a vyústila dokonce i v zahájení trestních procesů s nimi samotnými. Křesťanství se prosadilo ve všech sférách života. A nezůstalo jen uvnitř hranic rozsáhlého impéria, ale šířilo se i za jeho rozprostraněné hranice. "Na korouhvích" legií, na vozech obchodníků, ale především v srdcích a myslích jeho koryfejů, letělo do širého světa, zapalujíc nové a nové stoupence, zvěstovatele. Od úst k ústům, od srdce k srdci, se předávaly evangelní pravdy a zvěst o Ježíši Kristu. A svět se začal proměňovat do nové podoby.

 

(Úryvek z práce M. G. Richtera "Středoevropské křesťanství, Slované a cyrilometodějské mise")


DISKUSE
Pokud chcete reagovat na tento článek, můžete tak učinit zde.

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci