Rodina - stavební kámen

30. 10. 2006  (erc)


 

Na skládance, kterou připravila komise žen, a která byla představena během 6. studijního dne Ekumenické rady církví, jsou křesťané všech denominací vyzýváni k debatě nad otázkami týkající se křesťanských rodin v současné společnosti. Celý text letáčku i samotnou skládanku naleznete v dokumentech na konci tohoto článku.

Diskusní fórum, které je na těchto stránkách otevřeno, je k dispozici všem, kteří se chtějí k těmto tématům vyjádřit.

Podněty a názory budou sloužit komisi jako výchozí materiál při přípravě semináře o rodině, který je plánován na jaro 2007.

Komise žen si vyhrazuje právo na redakci příspěvků, které se v diskusním fóru objeví.

Děkujeme, že se do této ekumenicky otevřené debaty zapojíte!

Komise žen ERC

 

 *          *          *

 
Gn 5,1b-2 V den, kdy Bůh stvořil člověka, učinil jej k podobě Boží. Jako muže a ženu je stvořil, požehnal jim a v den, kdy je stvořil, dal jim jméno Adam.
Mal 2,15 Což on neučinil člověka jednoho a nedal mu částku ducha? Oč má ten jeden usilovat? O Boží potomstvo.
Joz 24,15b Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.
Mt 5,13-16 Vy jste sůl země; jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena?

 

Komise žen při Ekumenické radě církví se zamýšlí nad způsobem života křesťanských rodin. Proto iniciovala Studijní den ERC s touto tématikou. Rády bychom navázaly na diskusi, která na setkání začala, a zapojily do ní všechny denominace, co nejširší okruh křesťanů. Proto jsme připravily skládanku modelu křesťanské rodiny (dokument ke stažení), která, jak doufáme, může posloužit po jejím vystřižení a slepení ve Vašich sborech, farnostech či obcích (např. v rámci biblických hodin, setkání generací apod.) k rozpoutání debaty nad otázkami: Jak vypadá současná křesťanská rodina? Je naše rodina křesťanská? Jak se nám daří být křesťany v našich rodinách? A co to vlastně znamená v každodenním praktickém životě? Jak např. rozumíme v dnešní době sdělením Písma:


1Pt 3,1 Stejně i vy ženy, podřizujte se svým mužům; i když se někteří z nich vzpírají Božímu slovu, můžete je beze slov získat svým jednáním.

1Pt 3,7
Stejně i muži: když žijete se svými ženami, mějte pro ně porozumění, že jsou slabší; a prokazujte jim úctu, protože jsou spolu s vámi dědičkami daru života. Tak vašim modlitbám nebude nic překážet.

Mk 10,11-12
I řekl jim (Ježíš): "Kdo propustí svou manželku a vezme si jinou, dopouští se vůči ní cizoložství; a jestliže manželka propustí svého muže a vezme si jiného, dopouští se cizoložství.

Ef 5,21-28
V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým: ženy svým mužům jako Pánu, protože muž je hlavou ženy, jako Kristus je hlavou církve, těla, které spasil. Ale jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval, aby ji posvětil a čistil křtem vody a slovem; tak si on sám připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoliv podobného, aby byla svatá a bezúhonná. Proto i muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.

Ef 6,1-4
Děti, poslouchejte své rodiče, protože to je spravedlivé před Bohem. 'Cti otce svého i matku svou' je přece jediné přikázání, které má zaslíbení: 'aby se ti dobře vedlo a abys byl dlouho živ na zemi.' Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru, ale vychovávejte je v kázni a napomenutích našeho Pána.


a mnohým dalším.

Jak uvádíme do života rodiny Boží slovo? Kde vítězíme a kde prohráváme? V čem nám může pomoci tradice, v čem se nám zdá překonaná? Jistě se můžete sami zahledět do zrcadla Božího slova a porovnat nikoli vlastní znalosti a přání, ale to, co opravdu žijeme. Navrhujeme české ekuméně zamyslet se nad problémy, které v současnosti sužují naše rodiny, základní stavební prvky církve. Sdílejme se a pomáhejme si v jejich řešení ve světle Písma.

Komise žen uvažuje o pořádání semináře za účasti odborníků ze všech oblastí, které se týkají rodiny, na jaře 2007. Cílem by bylo pojmenovat současné největší překážky a obtíže, které brání rodinám v tom, aby byly opravdu základním stavebním kamenem církve i společnosti, aby byly skutečnou "domácí církví" ve světě. Budeme se snažit hledat společně řešení a radovat se z vítězství, která Bůh dává. K tomu, abychom mohly popsat co nejobjektivněji situaci současné rodiny, potřebujeme spolupráci Vás všech. Na webových stránkách Ekumenické rady církví (http://www.ekumenickarada.cz/index.php?setlang=1&Forum=1) je otevřeno diskusní fórum, kam můžete zasílat své názory, příspěvky, podněty a reakce.

Věříme, že letáček napomůže k širší diskuzi o rodině.

 

S přáním Božího požehnání ve Vašem konání!

Komise žen ERC

 

(Převzato z www.ekumenickarada.cz
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci