POSELSTVÍ SVĚTOVÉHO SUMMITU NÁBOŽENSKÝCH PŘEDSTAVITELŮ
 "ZACHOVÁVEJME MÍR, JEJŽ NÁM DAL VŠEMOHOUCÍ"

13. 7. 2006  (kol)


 

My, účastníci Světového summitu náboženských představitelů - hlavy a delegáti křesťanských, muslimských, židovských, buddhistických, hinduistických a šintoistických náboženských komunit z 49 zemí - jsme se sešli v Moskvě v předvečer summitu skupiny G 8. Po obšírných diskusích o otázkách společného zájmu apelujeme nyní na hlavy států, na naše náboženské komunity a na všechny lidi dobré vůle.

Jsme přesvědčeni, že lidská bytost je svou povahou náboženská. Od úsvitu dějin hraje náboženství klíčovou roli ve vývoji myšlení, kultury, etiky a společenského řádu.

Vzhledem ke stále rostoucí úloze víry v současné společnosti chceme, aby náboženství bylo nadále pevným základem míru a dialogu mezi civilizacemi, a aby nebylo využíváno jako zdroj rozdělení a konfliktu. Náboženství má potenciál spojovat navzájem různé národy a kultury navzdory naší lidské křehkosti, zejména v dnešním kontextu plurality a diverzity.

 

Lidský život

Lidský život je dar Všemohoucího. Naší posvátnou povinností je zachovávat jej, a to by mělo být starostí náboženských komunit i politických představitelů.

Dialog a partnerství mezi civilizacemi by neměla být pouhá hesla. Musíme budovat světový řád, který spojuje demokracii - jako způsob harmonizace různých zájmů a jako účast lidí při rozhodování na národní i globální úrovni - s respektem k mravnímu cítění, k způsobu života, k různým právním a politickým systémům a k národním a náboženským tradicím lidu.

Ke komplexním, spravedlivým a trvalým řešením mezinárodních sporů by se mělo dospívat mírovými prostředky. Odmítáme dvojí standard v mezinárodních vztazích. Svět by měl mít mnoho pólů a mnoho systémů a naplňovat požadavky všech jednotlivců a národů, ne se přizpůsobovat neživotným a příliš zjednodušeným ideologickým schématům.

Lidská bytost je jediný výtvor Stvořitele, jehož existence zasahuje až do věčnosti. Lidé by se neměli stávat zbožím ani předmětem politické manipulace nebo pouhým prvkem výrobní a spotřební mašinérie.

 

Od početí k přirozené smrti

Je tedy nutné neustále zdůrazňovat výsostnou hodnotu lidského života od početí do posledního dechu a přirozené smrti. Proto dnes rodina potřebuje podporu, neboť je privilegovaným kontextem pro kultivaci svobodné, inteligentní a mravné osobnosti. Voláme po větší pomoci pro rodinu, zejména v jejím formativním poslání, ze strany národního a mezinárodního práva, praktické politiky států, různých veřejných institucí, náboženských komunit a masových médií.

S tím je spojena naše starost o postavení žen a dětí v mnohých společnostech. Zdůrazňujeme-li jedinečnou povahu každé osoby, žen a mužů, dětí i starých osob a lidí s různými postiženími, vidíme, že všichni mají své specifické dary. Chránit je proti násilí a vykořisťování je úkolem státních orgánů, společnosti i náboženských komunit.

Lidská bytost je nejvyšším tvorem Všemohoucího. Proto jsou pro nás lidská práva - jejich ochrana a respektování na státní, regionální i mezinárodní úrovni -důležitou záležitostí. Naše zkušenost však ukazuje, že bez etického jádra, bez chápání našich povinností, není žádná společnost bezpečná před konflikty a zhroucením.

 

Svoboda a práva

Hříchy a neřesti ruinují jak jednotlivce, tak společnosti. Z toho důvodu jsme pevně přesvědčeni, že zákon a společenský řád by měl usilovat o vytváření plodné harmonie mezi uplatňováním práv a svobod a na druhé straně jasným vědomím etických principů, jež tvoří základ lidského soužití.

Potvrzujeme důležitost náboženské svobody v dnešním světě. Jednotlivci ani skupiny nesmějí být vystaveny donucování. Nikdo nesmí být nucen jednat způsobem odporujícím jeho nebo jejímu vlastnímu náboženskému přesvědčení. Je také nezbytné brát v úvahu práva náboženských a etnických menšin.

Odsuzujeme terorismus a extremismus jakékoli formy, stejně jako pokusy ospravedlňovat je náboženstvím. Pokládáme za svou povinnost stavět se proti nepřátelství z politických, etnických nebo náboženských důvodů. Vyslovujeme politování nad aktivitami pseudonáboženských skupin a hnutí, jež ničí svobodu a zdraví lidí i etické klima společností.

Využívání náboženství jako prostředku k vyvolávání nenávisti nebo k omlouvání zločinů proti jednotlivcům, mravnosti a lidskosti představuje jednu z nejzávažnějších výzev dneška. Té je možné účinně čelit jen výchovou a morální formací. Škola, média a kázání náboženských vůdců by měly vracet našim současníkům plné poznání jejich náboženských tradic, jež je vyzývají k míru a lásce.

 

Etické hodnoty

Vyzýváme k ukončení jakýchkoli urážek náboženského cítění a snižování textů, symbolů, jmen a míst, jež věřící pokládají za posvátné. Ti, kdo zneužívají posvátné věci, by měli vědět, že to zraňuje srdce a vyvolává konflikty mezi lidmi.

Výchovou a sociální akcí musíme obnovit trvalé etické hodnoty ve vědomí lidí. Jsme přesvědčeni, že tyto hodnoty nám dal Všemohoucí a že jsou pevně zakořeněny v lidské přirozenosti. Našim náboženstvím jsou společné mnoha praktickými způsoby.

Pociťujeme svou odpovědnost za mravní stav našich společností, chceme na sebe tuto odpovědnost brát ve spolupráci se státy a občanskými sdruženími, a umožňovat tak život, v němž jsou etické hodnoty přínosem a zdrojem stability.

 

Hospodářství a zdroje

Lidský život je také nerozlučně spjat s hospodářstvím. Mezinárodní ekonomický řád, stejně jako všechny oblasti globální architektury, by měl být založen na spravedlnosti. Všechny hospodářské a obchodní činnosti by měly být sociálně odpovědné a měly by být vykonávány s využitím etických standardů. Právě to činí hospodářství skutečně efektivním, to znamená prospěšným pro lidi.

Život orientovaný pouze na zisk a na usnadňování vyšší produkce se stává neplodným a ubohým. S tímto vědomím vyzýváme svět obchodu k otevřenosti a odpovědnosti vůči občanské společnosti, včetně náboženských komunit, na národní i globální úrovni.

Je naléhavě potřebné, aby všechny vlády a celé obchodní společenství byly odpovědnými správci zdrojů naší planety. Tyto zdroje, jež dal Všemohoucí všem generacím, by měly být využívány ve prospěch všech. Všechny národy mají právo využívat své zdroje a sdílet se o ně s ostatními, stejně tak jako vyvíjet technologie k jejich efektivnímu využívání a zachování.

 

Chudoba

Odpovědné rozdělování bohatství Země spolu se spravedlivým mezinárodním obchodem a aktivní humanitární pomocí pomůže překonávat chudobu a hlad, jimiž trpí miliardy našich bratří a sester. Chudoba a sociální zranitelnost se stávají příčinou masové migrace, která působí více a více problémů jak v chudých, tak v bohatých zemích.

Soustředění většiny světového bohatství v rukou malého počtu osob, zatímco nesmírný počet lidí, zejména dětí, žije v krajní chudobě, je globální tragedie. Bude s největší pravděpodobností dále destabilizovat svět a ohrožovat světový mír. Vyzýváme všechny národy, aby se vrátily k životu skromnosti, sebeomezení a aktivní spravedlnosti. To zajistí nadějnou budoucnost pro příští generace a bude účinně brát půdu pod nohama extremistům a teroristům.

 

Výzvy dneška

Vlády, náboženské komunity a národy světa by měly společným úsilím čelit takovým výzvám dneška jako jsou epidemie infekčních nemocí, zejména AIDS, drogová závislost a šíření zbraní hromadného ničení.

Žádná země bez ohledu na své bohatství a na svou moc se nemůže vypořádat s těmito hrozbami sama. Všichni jsme spjati navzájem a máme společné určení. To vyžaduje sladěnou a jednotnou činnost všech států mezinárodního společenství. Kromě toho šíření nemocí není starostí pouze lékařů, a rozšiřování smrtících technologií není problémem pouze orgánů vymáhajících zákony. Tyto výzvy by se měly stát společnou starostí celé společnosti.

 

Dialog

Dialog mezi náboženstvími by měli vést náboženští vůdci a odborníci a mělo by jej obohacovat přispění obyčejných věřících. Není přiměřené, a dějiny ukazují, že je nebezpečné, aby byla činnost náboženských komunit diktována politickými zájmy. Vyslovujeme proto politování nad pokusy uměle "slučovat" náboženské tradice nebo je měnit bez ohledu na vůli jejich stoupenců s cílem sbližovat je se sekularismem.

Naše komunity jsou také připraveny rozvíjet dialog se stoupenci nenáboženských názorů, s politiky, se všemi strukturami občanské společnosti, s mezinárodními organizacemi. Je naší nadějí, že takový dialog bude pokračovat a dovolí náboženstvím přispívat ke shodě a porozumění mezi národy, k vytváření společného domova založeného na pravdě, budovaného podle spravedlnosti, oživovaného láskou a svobodou.

Tento dialog by měl být veden v duchu rovnoprávnosti, odpovědně a vytrvale, s otevřeností k jakémukoli tématu, bez ideologických předsudků.

Jsme přesvědčeni, že nadešel čas k soustavnějšímu partnerství náboženských vůdců se Spojenými národy.

Se zvláštní výzvou se obracíme ke všem věřícím lidem, naléhavě je vyzýváme, aby si prokazovali úctu a vzájemně se přijímali bez ohledu na náboženské, národní nebo jiné rozdíly.

Pomáhejme si navzájem a všem dobře smýšlejícím lidem v budování lepší budoucnosti pro celou lidskou rodinu.

 

Zachovejme mír, jejž nám dal Všemohoucí!

 

Moskva, 5. července 2006

 

(Z anglické verze přeložil Dr. Václav Frei
Převzato z www.claritatis.cz

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci