Slovo České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR 

ke 3. evropskému ekumenickému shromáždění v Sibiu v Rumunsku

5. 12. 2006  (erc)


 
Milé sestry a milí bratři!

Z podnětu Konference evropských církví (KEK) a Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) ve spolupráci s Papežskou radou pro jednotu křesťanů se 4. - 9. září 2007 uskuteční v Sibiu v Rumunsku 3. evropské ekumenické shromáždění. Navazuje na dvě předcházející ekumenická shromáždění, která se konala v roce 1989 v Basileji a v roce 1997 ve Štýrském Hradci. Staví též na Ekumenické chartě (Charta Oecumenica), kterou podepsali zástupci Konference evropských církví a Rady evropských biskupských konferencí v roce 2001 ve Štrasburku.

Motto pro shromáždění v Sibiu je: "Kristovo světlo září nade všemi." Přijmout světlo Kristovo znamená dívat se na vše očima Ježíše Krista a vše hodnotit v duchu jeho Evangelia. Žít podle Evangelia pak znamená odevzdávat jeho světlo dnešnímu světu - a to je velká výzva pro nás, křesťany v Evropě.

Toto 3. evropské ekumenické shromáždění (EEA3) není pouhým setkáním zástupců evropských církví v září příštího roku. Je procesem, který byl zahájen již v lednu v roce 2006 v Římě a čekají ho ještě dvě další etapy. A právě k zapojení do II. etapy, která má charakter regionálních setkání, zveme všechny křesťany naší země. My všichni jsme zváni k vytvoření duchovního a hmotného zázemí tohoto evropského ekumenického shromáždění. Čím kvalitnější bude ono zázemí, tím větší užitek přinese i samotné závěrečné shromáždění.

Bude jistě velmi užitečné, když se budeme jednotlivě i společně za celý proces i závěrečné shromáždění modlit, pro účastníky vyprošovat dary Ducha svatého a o celém procesu informovat širokou veřejnost. Rovněž při všech našich ekumenických aktivitách mysleme na toto shromáždění i na jeho jednotlivé etapy. Nechť při všech ekumenických setkáních rezonuje myšlenka, že chceme být světlem Kristovým pro Evropu. Ve světle Kristově má každý z nás hledat své povolání ke službě pro Evropu, abychom byli kontinentem křesťanské naděje pro všechny. Aby světlo Kristovo stále jasněji zářilo nad Evropou, musí o něm křesťané vydávat společné svědectví. Proto je ekumenismus pro nás, křesťany, velkým úkolem. Připomínejme si často Kristovo slovo: "Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích" (Mt 5,16). Příprava na shromáždění v Sibiu ať je motivací, abychom k sobě navzájem pěstovali úctu a lásku, abychom se za sebe navzájem modlili a abychom se stále častěji snažili společně prožívat svoji víru.

Toto chceme zvláště prožívat v lednu 2007 během Týdne modliteb za jednotu křesťanů. V pondělí 22. ledna 2007 se v Praze při ekumenické bohoslužbě slova uskuteční setkání představitelů jednotlivých církví sdružených v Ekumenické radě církví a katolických biskupů. Při této bohoslužbě podepíší představitelé církví Chartu Oecumenicu. Bohoslužba se uskuteční ve Sboru Církve bratrské na Praze 1, Soukenická 15 od 18. hodin. Následně se bude konat v některých kostelech program pro širokou veřejnost zaměřený na toto 3. evropské ekumenické shromáždění. Zveme Vás ke spolupráci a k účasti na setkání v Praze a vyzýváme vás rovněž k uspořádání setkání i na dalších místech naší republiky. Budeme velmi rádi, pokud se do procesu sami zapojíte a podělíte se s námi o své zkušenosti z Vámi pořádaných akcí.

V únoru 2007 se zástupci jednotlivých evropských zemí setkají při III. etapě procesu evropského ekumenického shromáždění ve Wittenbergu, aby tam společně zhodnotili, jak probíhá příprava na závěrečné shromáždění v Sibiu, a aby se povzbudili k jejímu posílení.

Více informací o 3. evropském ekumenickém setkání včetně programu setkání v Praze 22. 1. 2007 naleznete na webových stránkách Ekumenické rady církví nebo České biskupské konference. Pro strom je důležitý nejen jeho hlavní kořen, ale i drobné kořínky, skrze něž dostává strom výživu. Právě tak je v ekumenizmu důležitý nejen postoj představitelů církví, ale především postoj jednotlivých věřících. Ti svojí vírou a modlitbou dokáží silně ovlivnit společenskou atmosféru, abychom mohli žít lidsky důstojný život a oslavovat Trojjediného Boha. Věříme, že Bůh požehná naše snahy a že toto 3. evropské ekumenické shromáždění přispěje k našemu vzájemnému přiblížení a společnému svědectví, aby tak "Kristovo světlo zářilo nade všemi". 

V Praze dne 10. listopadu 2006 

 

           ThDr. Pavel Černý, ThD.                                      arcibiskup Jan Graubner 

předseda ERC v ČR                                                předseda ČBK

  

P. S.: Prosíme, přečtěte tento text při Vašich bohoslužebných shromážděních během měsíce prosince. 

 

 *          *          *

 

Příloha pro informaci účastníků pražského shromáždění:

V pondělí 22. ledna 2007 se v Praze při ekumenické bohoslužbě slova uskuteční setkání představitelů jednotlivých církví sdružených v ERC v ČR a katolických biskupů. Při této bohoslužbě podepíší představitelé církví Chartu Oecumenicu. Bohoslužba se uskuteční v ústředí Církve bratrské od 18. hodin. Následně bude v kostelech ŘKC (Sv. Jiljí, Jilská ulice), ČCE (U Salvátora, Salvátorská ulice) a CČSH (kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí) pro širokou veřejnost během "večera otevřených kostelů" představen proces EEA3, dokument Charta Oecumenica, plánována je i prezentace zemí přistupujících v lednu 2007 k EU (Rumunsko, Bulharsko). Pro děti bude připraveno divadelní představení, mladí budou zváni k poslechu současných křesťanských kapel. Nebude chybět ani varhanní hudba. Církve, církevní zařízení a organizace budou moci představit svou práci a projekty, jimiž "svítí všem", na tzv. "trhu možností". Zveme Vás ke spolupráci a k účasti na tomto pražském setkání a vyzýváme vás rovněž k uspořádání podobných setkání i na dalších místech naší republiky. (Další podrobnější informace je možno získat na Sekretariátu ERC v ČR a Sekretariátu ČBK.)

 

(Převzato z webu ERC
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Khler: Sv. Cyril a Metodj

INFORMOVAT O NOVINKCH

_______________ 

RUBRIKY:

vodn strana

Nmty, pipomnky
a sdlen ten

Zpravodajstv z kesanskho svta

Ekumenismus

SGAD-D a MOCHES

MSK

Pozvnky

Moravsk ma

Sv. Cyril a Metodj a jejich doba

Duchovn ivot

Ikony

Osobnosti

K zamylen

Souasn Morava

Rodinn kronika

Poezie

Humor

Rzn

Kontakt na redakci