Podněty z Národního fóra mládeže zveřejněny

16. 5. 2007  Vít ZatloukalV neděli 13. 5. 2007 skončilo v Táboře Národní fórum mládeže pořádané Sekcí pro mládež ČBK. V závěrečném dokumentu delegáti fóra z celé republiky zhodnotili současnou situaci mladých lidí v katolické církvi, označili aktuální problémy při pastoraci mládeže a pokusili se navrhnout jejich řešení.

 

Tábor: V dokumentu mladí lidé poděkovali církvi za naslouchání a možnost vyjádřit své názory i návrhy. Tyto podněty delegáti předkládají nejen biskupům a kněžím jako představitelům církve, ale i celému společenství věřících. Jako důležité vidí mimo jiné zlepšení komunikace ve farnostech, rozšíření nabídky osobní formace a vzdělávání, častější zapojení schopných pastoračních asistentů do života farností nebo možnost podílet se na rozhodování o dění ve farnosti.

Z příspěvků delegátů, z diskusí v pracovních skupinách i z textu přijaté závěrečné zprávy zaznívá touha mladé generace po osobním angažování se v životě církve a po převzetí větší zodpovědnosti ve farnostech.

Jednání mladých delegátů a pozorovatelů probíhalo po celou dobu v přátelské a otevřené atmosféře. Společná modlitba pomáhala zástupcům diecézí, řeholí a hnutí k otevřené diskuzi nad tématem farnost a solidarita. Fórum je nedílnou součástí Celostátního setkání mládeže, které se v tomto městě uskuteční ve dnech 13.-19.8.2007. Více informací o setkání naleznete na www.tabor2007.signaly.cz .

 

 *          *          *

 

Podněty z Národního fóra mládeže

My, mladí, děkujeme za to, že nám církev naslouchá a dává nám možnost vyjádřit své názory a návrhy:

 

KNĚŽÍ

Vážíme si služby kněží a biskupů, vnímáme, že jsou našimi pastýři a že nás vedou ke Kristu. Jsme si vědomi, že kněz zde není jen pro mládež, ale že nese velkou zodpovědnost za celou farnost.

Přetížení biskupů a kněží a jejich zdravotní stav někdy omezuje naplnění pastoračních potřeb. Opakovaně také zaznělo, že vázne komunikace mezi kněžími a mladými. Chtěli bychom se podílet na životě farnosti a nabízíme svou službu v konkrétních situacích a úkolech, ve kterých na nás můžou přenést část své odpovědnosti.

 

PASTORACE

Oceňujeme zlepšení příprav na manželství. Přesto nám stále chybí základní metodika příprav na křest a biřmování.

Je důležité nabídnout farníkům co možná nejširší spektrum činností a aktivit vzhledem k jejich věku i zájmu. Zároveň považujeme za podstatné vzájemné propojení těchto skupin.

Jako zásadní také vidíme zapojení schopných pastoračních asistentů do fungování farností. Přáli bychom si podpoření díla volontariátu a přípravu krátkodobých dobrovolnických projektů.

 

FARNÍ RADY

Pastorační a ekonomické rady farnosti by mohly převzít část povinností kněze. Je důležité zprůhlednit jejich práci. Farnost je třeba průběžně seznamovat s projednávanými tématy a výsledky jednání. V pastoračních radách bychom rádi měli své zástupce, a tak dostali prostor k vyjádření svých názorů a podíl na rozhodování.

 

SPOLEČENSTVÍ

Má cenu tvořit i malá společenství. Nechceme spoléhat na kněze, ale víme, že je nutná spolupráce s ním. Přejeme si, aby nás motivoval k životu ve společenství, v němž nesmí chybět podstatné prvky, zejména modlitba, osobní svědectví a vzájemné sdílení. Naše společenství často trpí těmito neduhy: těžko přijímáme nové členy, program vytváří stále stejní lidé, neumíme vychovávat nástupce, kteří by byli ochotni převzít zodpovědnost.

 

CELOŽIVOTNÍ FORMACE

Celoživotní formaci považujeme za důležitou pro laiky i kněze.

K osobnímu růstu nás mladých je třeba na prvním místě prostředí dobré rodiny a farnosti, ale také podpora skrze kurzy vedené odborníky a prohlubující chápání různých oblastí (např. liturgie). Poznávání obsahu víry umožní dobré ekumenické vztahy a pomůže vzdorovat nebezpečí okultismu nebo sekt.

Jsme vděční za probíhající kurzy animátorů, ale cítíme potřebu sjednotit jejich obsah a formu. V církvi nám chybí programy pro muže.

Myslíme si, že formace kněží by potřebovala větší prostor pro praxi během studia (např. pastorační rok apod.). Vidíme jako důležité, aby kněží mezi sebou vytvářeli společenství. K citlivému přístupu kněží a pastoračních pracovníků by mohly přispět psychologické a komunikační kurzy.

 

MATERIÁLNÍ PODPORA

Uvědomujeme si, že doposud není vyřešen vztah církve a státu např. v oblasti majetku. Tím spíš bychom uvítali moudré a transparentní využívání církevních prostředků.

Mladí lidé nejsou ekonomicky soběstační. Finanční podpora jejich aktivit by mohla být odměnou za jejich konkrétní pomoc ve farnosti.

Vnímáme jako důležité, aby byly fary (nejen) pro mládež otevřeny.

 

KOMUNIKACE V CÍRKVI

Prosíme kněze, aby nás upozorňovali na akce pro mládež. Při přechodu ze střední na vysokou školu je důležité informovat o vysokoškolských společenstvích.

Službu vikariátních kaplanů pro mládež a laických zástupců mladých považujeme za řešení komunikace s mládeží v diecézích. Mrzí nás, že se ve farnostech a mezi farnostmi objevuje rivalita namísto spolupráce. Nechceme porušovat nutnou diskrétnost, ale vadí nám obcházení a tutlání problémů v církvi. Přímé jednání považujeme za efektivnější a křesťanské.

 

MÉDIA

Jsme vděční za křesťanská média a jejich službu. Oceňujeme vznik časopisu IN! jako odpověď na požadavek mladých z minulého fóra mládeže. Co nám chybí je pravidelný prostor pro mládež v Katolickém týdeníku a v jiných celostátních médiích.

Zaráží nás neprofesionální prezentace církve v médiích. Přivítali bychom více kvalifikovaných tiskových mluvčí a jasnou mediální strategii církve.

 

OTEVŘENOST

Neváhejme se nasadit pro společnost v kulturním, politickém a společenském životě v místě, kde žijeme. Všímejme si nových lidí ve své farnosti a nebojme se je oslovit.

S vděčností Bohu

delegáti Národního fóra mládeže

 

V Táboře 13. května 2007

Podrobné materiály z jednání jsou k dispozici na www.signaly.cz 

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 14. 5. 2007
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci