Pozvání na seminář "Poznání, pokání, smíření a odpuštění"

13. 11. 2007  Roman Juriga


 

Mnohokrát již byl jak běžnými občany, tak i věřícími a samozřejmě také novináři vznesen prostý dotaz, zda a jak jsme se vyrovnali s předlistopadovým vývojem a s tím, že někteří duchovní či aktivní věřící z nejrůznějších důvodů spolupracovali s represivními strukturami tehdejší moci. Odpovědi, které přicházely a dodnes přicházejí, se různí.

Jedni tvrdí, že se vlastně před listopadem vlastně ani nic špatného nedělo a že spolupráce některých duchovních s československou tajnou policií či dokonce s tajnou policií tehdejšího Sovětského svazu vlastně ani nebyla něčím špatným.

V kulturně nám vzdálenějších zemích, jako například v postsovětském Rusku či v Bělorusku je spolupráce či práce pro KGB dokonce dodnes často žádoucí součástí profesního životopisu těch, kdo chtějí v tamních společnostech dosáhnout významnějšího postavení.

Další tvrdí, že spolupráce duchovních s represivními strukturami totalitní moci u nás byla vždy vynucena násilím a výhrůžkami, případně, že do těchto struktur vstupovali duchovní s přesvědčením, že v nich budou pracovat proti systému, s nimž vnitřně nesouhlasili...

Odtajněné, vlastnoručně sepsané i podepsané protokoly dobrovolných spolupracovníků a agentů také z řad duchovních však naznačují, že přinejmenším někteří z nich nebyli vystaveni před vstupem do struktur informátorů prakticky žádnému nátlaku.

Z toho je do jisté míry usvědčuje i přijímání prostředků a věcných darů proti podpisu za prokázané "služby" od tehdejší moci zastoupené často jejich nadřízenými důstojníky. Tehdejší mocní dokázali svým "služebníkům" nabídnout okamžité výhody, možnosti a příležitosti a leckdy také zmírnit značný materiální tlak, který byl v době totality činěn na duchovní, pracovníky církví a aktivní věřící obecně.

Dnes je zřejmé, že většina duchovních v tehdejší nelehké době obstála - (avšak, jak ukázal polistopadový vývoj, žádná doba není "lehká") - a se strukturami tehdejší moci se nezapletla.

Mnozí duchovní, a je jich díky Bohu většina, dokázali v té době říct ne a někdy opakovaně odmítnout lákadla a pokušení všech možných osobních výhod. Případně dokázali odolat hrozbám a zastrašování a dalším tlakům, které na ně světská moc, nezřídka také prostřednictvím svých agentů uvnitř církve, uplatňovala.

Část duchovních a věřících vždy jasně rozpoznávala zvrhlost systému založeného na lži a svolila nelehkou cestu odporu a tím aktivní služby Bohu a bližním. Někdy i za cenu ztráty veškerých materiálních výhod a příležitostí a také za cenu ztráty jakékoliv společenské prestiže na znamení křesťanské lásky k pravdě a odvaze.

U lidí přicházejících z jihu a východu Evropy či těch, kdo se narodili později, bývá někdy vytvářen zvláštní a veskrze mylný názor, že komunistické tajné služby se zajímaly o lidi výjimečné a schopné. Skutečnost však byla taková, že totalitní režim usilující o absolutní ovládnutí myšlení a konání všech, se zajímal víceméně o každého a dokázal velmi dobře využívat i zdánlivě bezvýznamných informací, které mu jeho dobrovolní či nedobrovolní sluhové anebo udavači přinášeli. Není proto divu, že v komunistických společnostech dostal někdy dokonce opakovanou nabídku ke spolupráci s agenty ateistické moci až na několik málo výjimek prakticky každý.

Důležité je připomínat si, že lidé opravdu výjimeční se dokázali bezezbytku vyhnout zapojení se do systému špehování a udávání svých bližních a nepřijali zvrácený princip výhod, nabídek a příslibů na straně jedné a hrozeb a vydírání na straně druhé.

Poznáním doby před listopadem i poznání pokání lidí, kteří se s tehdejšími režimem a jeho represivními strukturami "zapletli", se chce věnovat seminář, který by měl stát na začátku vzájemného smíření a odpuštění si těch, kteří od samotného Pána pokoje příslib smíření a odpuštění přijali a věří v něj.

Z učení i křesťanské praxe pravoslavné církve víme, že bez poznání chyb a hříchů není možné pokání. Bez opravdového pokání pak nelze dospět ke smíření a odpuštění, které jsou nutným předpokladem i základem cesty k nápravě i opětovného nalezení Boží vůle v životě osobním i v životě společenství.

Seminář pořádaný občanským sdružením Pravoslavná akademie Vilémov, jehož konání požehnal jak metropolita Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku Kryštof, tak pravoslavný arcibiskup olomoucko-brněnský Simeon, se bude konat v prostorách Gorazdova cyrilometodějského střediska a monastýru ve Vilémově u Litovle ve dnech 16. a 17. listopadu 2007. Úvodní projev si bude všímat dopadů vývoje do 17. listopadu na život v církvích i v české společnosti a bude přednesen panem senátorem Martinem Mejstříkem.

Jsme přesvědčeni, že seminář o zamlčovaných či zapomínaných okolnostech naší nedávné historie se může stát důležitým milníkem v procesu vyrovnávání se s naší církevní, společenskou a také politickou minulostí. V neposlední řadě chce být seminář Poznání, pokání, smíření a odpuštění příležitostí k poučení se z minulých chyb. Již také proto, aby se tyto v přítomnosti a budoucnosti již nemohly opakovat. Smířit se a odpustit totiž neznamená zapomenout.

Za výkonný výbor o. s. Pravoslavná akademie Vilémov

Mgr. Roman Juriga, ředitel-místopředseda

 

 


PROGRAM SEMINÁŘE
POZNÁNÍ, POKÁNÍ, SMÍŘENÍ A ODPUŠTĚNÍ
16.-17. listopad 2007, Vilémov u Litovle

Pátek 16. listopadu odpoledne - příjezdy a ubytování účastníků

15:00 Nepoznaná minulost - skrytá nebezpečí pro přítomnost a budoucnost? Přednáška pana senátora Martina Mejstříka s diskusí

16:15 přestávka na kávu

16:30 Co víme o "nepoznané" minulosti - archivy v ČR a v SR, archivní a historické materiály, jejich význam a vypovídací hodnota - Dr. Jana Kudrnová + koreferát, diskuse

18: 00 Večerní

19: 00 Večeře

20:00 Seznámení se s dostupným historickým materiálem a práce s ním, v pracovních skupinách. Společné seznámení se s výsledky práce pracovních skupin.

21:30 Promítání filmu k problematice semináře

Sobota 17. listopadu

07:30 svatá liturgie s panychidou za oběti persekuce v komunistických režimech

09:00 snídaně

09:30 "Nepoznaná"minulost z pohledu církevního představitele - zástupce církve příspěvky J. B. metropolita Kryštof + koreferát, diskuse

10:00 "Nepoznaná" minulost z pohledu řadového pracovníka církve příspěvky, o. Mgr., Ing. Cristian Popescu, Mgr. Roman Juriga, o. Marek Malík (nepotvrzeno) , diskuse

10:30 "Nepoznaná" minulost z pohledu věřících.

11:00 Přestávka na kávu

11:15 "Nepoznaná" minulost z pohledu lidí identifikovaných na seznamech a v archivech agentů a spolupracovníků komunistických tajných služeb

11:45 Hodnocení semináře, přečtení a odsouhlasení komuniké, další kroky, diskuse

13:00 Oběd

 

Změna programu vyhrazena.

Úvodní přednáška a program všech bohoslužeb bude otevřen pro nejširší veřejnost. Pracovní část semináře v pátek od 16:30 je otevřena pro všechny duchovní a věřící pravoslavné církve.

 

Přihlásit na seminář se můžete E-mailem na adrese orthodoxa@quick.cz , anebo faxem na č.: 585 349 005, Pravoslavná akademie Vilémov, Vilémov u Litovle 135, 783 23. Další informace na tel. č. 776 394 637

Základní dotovaný poplatek za ubytování na 1 noc a stravování v monastýru (zahrnující 4 jídla a také občerstvení) je stanoven na 470 Kč/os a je laskavě částečně dotován J. B. metropolitou Kryštofem a sponzory. V případě nedostačující kapacity ve Vilémově je možné zařídit ubytování v zařízení občanského sdružení Luká v Loučce (3km) za 160 Kč/os. Pravoslavná akademie Vilémov, která seminář organizuje uvítá, pokud jí věnujte nepovinný účastnický poplatek ve výši 50 Kč/os.

 

(Převzato z www.orthodoxa.cz
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci