Promluva patriarchy Bartoloměje 
na Svatou Paschu 2007

23. 4. 2007  Patriarcha Bartoloměj


 
BARTOLOMĚJ
Z MILOSTI BOŽÍ ARCIBISKUP KONSTANTINOPOLE
NOVÉHO ŘÍMA A EKUMENICKÝ PATRIARCHA

PLNOST CÍRKEVNÍ MILOSTI, RADOST, MÍR A MILOSRDENSTVÍ OD TOHO, 
JENŽ BYL VE SLÁVĚ VZKŘÍŠEN, KRISTA, NAŠEHO SPASITELE

 

 

Milovaní spolusloužící a zbožné a Boha milující děti církve,

 

KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH!

 

Opět slyšíme v křesťanských společenstvích tento radostný křesťanský pozdrav. Ovšem mnohé ze vzkvétajících společenství nevěnují otázce smrti, tomuto velmi skutečnému tématu, pozornost a žijí, jako by smrt neexistovala a vzkříšení nemělo smysl. Nicméně "Strašné je tajemství smrti", jak říká autor chvalozpěvu a jak ukazuje každodenní realita. Strach ze smrti, který mají zejména ti, jež se potýkají se zdravotními problémy nebo problémy stáří, i přesto že je zmírňován různými způsoby, ubírá klid naší mysli, naplňuje duši iracionální úzkostí a často vede k sebevraždám, neúprosná nejistota se totiž stává neúnosnou.

Kristovo vzkříšení tuto nejistotu ukončuje. Smrt již není vládcem života, není nevyhnutelným koncem naší existence. Náhrobní kameny nezastiňují navždy naši existenci nikdy nekončícím tichem. Kámen, který uzavíral Kristův hrob, byl odvalen a Kristus z něj vítězně vyšel, Pán nad smrtí, nezasažen jejím ostnem, prvorozený z mrtvých. Od té chvíle za Ním zůstávají dveře hrobky otevřené pro všechny.

Strach ze smrti je pryč pro všechny, kteří chtějí jít v Kristových šlépějích. Všechno bylo naplněno radostí a nadějí. "Kde je, smrti, tvůj osten, kde je, peklo, tvé vítězství?," ptal se vítězně můj předchůdce svatý Jan Zlatoústý.

Mnohým znějí naše slova stále jako "blouznění" (Luk 24:11). Atéňané na Pnyxu slyšeli, jak apoštol Pavel mluví o vzkříšení mrtvých, vysmívali se mu, odešli a sarkasticky mu říkali: "Poslechneme si tě zase někdy příště!" Dokonce i apoštolé, kteří sami slyšeli od Pána, že třetí den vstane z mrtvých, váhali s přijetím zprávy, kterou jim sdělily ženy nesoucí myrhu, a sice že Pán vstal z mrtvých.

Nicméně, bratři a milované děti v Pánu, prožíváme neustálou smrt a nepřetržité vzkříšení Pána, nejen v oběti na Golgotě zobrazované v našich kostelech, ale také v životech svatých, dávných i těch současných. Pán vstal z mrtvých a daroval život. Neustále ale také dává vzkříšení a život. Smrt je nyní vstupní branou do nového života. Přestala být vězením duší, slepou uličkou, beznadějnou situací. Hranice pevnosti smrti byly zbořeny, její brány rozbity a každý, kdo následuje Krista, se může s Kristem navrátit do života.

Věřte, bratři a děti, a mějte naději! Osvoboďte se ze strachu ze smrti a z životní úzkosti, protože pro věrné, jakými jste vy, už smrt neexistuje. Očistěte pouze své duše a těla a přidejte se k následovníkům Kristovým. Je i vaším vlastním vzkříšením. Kristus vstal z mrtvých, a také vy všichni jste potenciálně vstali z mrtvých. Potěšující a radostná zpráva o vzkříšení je zprávou pro vás. Není pro vás ničím cizím nebo nepodstatným. Když říkáte: "Kristus vstal z mrtvých!", vaše ústa by měla být naplněna radostí. Neboť "Vpravdě vstal z mrtvých!" a my jsme vstali s ním.

Kéž je s vámi se všemi Jeho životodárná milost, "jež léčí, co je slabé a doplňuje, čeho se nedostává". Amen.


Svatá Pascha 2007

+ Arcibiskup Konstantinopole Bartoloměj
Horlivě se přimlouvající u vzkříšeného Krista za vás všechny

 

(Převzato z www.ec-patr.org
Pro Listář vybral pb
Z angličtiny přeložila Daniela Menšíková

Copyright © Listar.cz 2000-2007
Publikování nebo šíření tohoto překladu nebo jeho části
je možné, pokud bude jako zdroj překladu uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci