Evangelizace vede ekumenickou cestou

Promluva papeže Benedikta XVI. před modlitbou Anděl Páně 

23. 1. 2008  Česká sekce RV


 

Drazí bratři a sestry,

před dvěmi dny jsme začali Týden modliteb za jednotu křesťanů, během níž katolíci, pravoslavní, anglikáni a protestanti, vědomi si toho, že jejich rozdělení je překážkou přijetí Evangelia, prosí společně intenzivněji Pána za dar plného společenství. Tato prozřetelnostní iniciativa vznikla před sto lety, když otec Paul Wattson zahájil osmidenní modliteb za jednotu Kristových učedníků. Proto jsou dnes na náměstí svatého Petra přítomni duchovní synové a dcery otce Wattsona, bratři a sestry Atonement, které srdečně zdravím a povzbuzuji k pokračování v jejich speciálním nasazení za věc jednoty. Všichni máme povinnost modlit se a přičiňovat se o překonání každého rozdělení mezi křesťany a odpovídat tak na Kristovu touhu "Ut unum sint". Modlitba, konverze srdce, posílení svazků společenství vytvářejí podstatu tohoto duchovního hnutí, které, jak si přejeme, bude moci Kristovy učedníky brzy přivést ke společnému slavení Eucharistie jako manifestace jejich plné jednoty.

Biblické téma letošního roku je velmi příznačné: "Modlete se neustále" (1 Sol 5,17). Svatý Pavel se obrací ke společenství v Soluni, které procházelo vnitřními rozpory a konflikty, aby jim mocně připomněl některé základní postoje, mezi nimiž vystupuje do popředí právě ustavičná modlitba. Touto svou výzvou jim chce dát na srozuměnou, že z nového života v Kristu a v Duchu svatém vychází schopnost překonávat každé sobectví, žít společně v pokoji a bratrské jednotě, aby každý nesl vydatnou měrou břemena a utrpení druhých. V modlitbě za jednotu křesťanů nesmíme nikdy polevit! Když se Ježíš během Poslední Večeře modlil, aby "všichni byli jedno" měl přitom na mysli přesný cíl, "aby svět uvěřil" (Jan 17,21). Evangelizační poslání Církve tedy vede ekumenickou cestou, cestou jednoty víry, evangelního svědectví a autentického bratrství.

Jako každý rok vydám se příští pátek 25. ledna do baziliky sv.Pavla za hradbami, abych bohoslužbou nešpor zakončil Týden modliteb za jednotu křesťanů. Zvu Římany a poutníky, aby se spojili se mnou a s křesťany církví a církevních společenství, kteří se této bohoslužby zúčastní, a prosili Boha o drahocenný dar smíření mezi všemi pokřtěnými. Svatá Matka Boží, jejíž zjevení Alfonsovi Ratisbonnovi v kostel sv. Ondřeje delle Fratte si dnes připomínáme, kéž vymůže od Pána všem jeho učedníkům hojnost Ducha svatého, abychom mohli společně dosáhnout dokonalé jednoty a nabídnout tak svědectví víry a života, které svět naléhavě potřebuje.

 

(Převzato z vysílání Radia Vaticana ze dne 20. 1. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci