Společenstevní zkušenost Bratrstva dvanácti apoštolů

Shrnutí přednášky otce Éliséa na sympóziu 23. 9. 2007 v Káně

2. 1. 2008  Otec Élisée


 

 Zkušenost Ducha Svatého

Tak jako se apoštolové museli otevřít moudrosti Písma (L 24-45) - a to je dílo Ducha Svatého - stejně tak je rozhodujícím momentem křesťanské cesty zkušenost ohně Ducha.

Tato zkušenost není vyústěním, ale začátkem vytyčené trasy pro nový život. Nejedná se o nějakou konkrétní událost, ale o duševní stav, o dynamiku, způsob bytí. Od chvíle, kdy je osobní život uchopen Duchem Svatým, už neexistuje profánní svět. Celý život je povolán k tomu, aby byl posvěcen.

Křesťanský život je ve své podstatě charismatický. Objevili jsme to skrze milost v počátcích našeho společenství. Charismatická obnova byla pro všechny - osoby a společenství - křestní vodou, díky níž jsme se narodili shůry.

Setkání s východní křesťanskou tradicí nám dalo prvky opravdové teologie křtu a autentickou charismatickou spiritualitu. Umožnilo nám rozpoznat, situovat a prohloubit duchovní dary a život v Duchu.

Křest milosti (svátost) musí být spojen se křtem vůle (rozvinutí a přinášení plodů této svátosti v životě křesťana). Z toho plyne, že charismatický život není vyhrazen pro elity, výjimečné vysoce postavené duchovní osoby. Plody Ducha Svatého jsou normálním důsledkem křtu. Křesťan by měl vždy vyzařovat nějaké charisma.

 

Plnost Církve

Plnost Církve nejprve zakoušíme v místním shromáždění. Církev obecná - za určitých podmínek, jako správné vyznání víry a zapojení do hierarchického systému Církve - je plně přítomná v každé místní církvi, to znamená v každém shromáždění křesťanů na daném místě. Křesťanská společenství jsou stále víc povolávána k tomu, aby byla společenstvími konfesijními a menšinovými, pro něž je křesťanská praxe věcí svobodné a přesvědčené volby. (...)

Aby křesťané mohli vydávat svědectví o naději, která je v nich, měli by se snažit získat solidní formaci, aby mohli sami být také učiteli, ať už při hlásání spásy nebo prohlubování tajemství víry. (...)

Bylo by mylné tvrdit, že nás naše volba byzantské tradice marginalizovala. Tato volba je náš skromný příspěvek katolicitě. Přispíváme svou vlastní odlišností k projevení opravdové podstaty Církve, její harmonické různorodosti. Fakt, že žijeme na Západě, toto svědectví činí jen důležitějším, připomíná také, že katolicita a římskost nejsou synonyma.

V naší době světa v pohybu, masivní migrace, se Církev znovu stává tímto společenstvím eucharistických shromáždění všech ras, kmenů, národů a jazyků (Zj 7,9), jakým byla původně. Arcidiecéze Malines-Bruxelles zaštítila tuto naši zvláštní identitu tím, že nám přiznala kanonický status, čímž potvrdila naši integraci v katolicitě.

 

Eschatologické vědomí

V prvních dobách Charismatické obnovy mnozí očekávali návrat Pána během svého života, ne-li v témže roce. To byl omyl v perspektivě, ale ne zásadní omyl, neboť Církev je ve své podstatě eschatologická: Maran atha! Přijď, Pane! (1K 16, 22).

Fakticky žijeme v poslední době, kterou zahájilo vtělení: v době kosmického zmatku, ale také v době evangelizace a svědectví - někdy vedoucího až k perzekucím. Ale především v době, která vidí tajemnou přítomnost Království v rámci dějin, už s předstihem v podobě Církve viditelné a neviditelné. (...)

Zdá se, že vlastní charisma našeho Bratrstva vychází z tohoto projevu eschaton. Výsadním místem tohoto svědectví je krása liturgie. Toto slavení je ikonou, obrazem nádhery nebeského Jeruzaléma. Na nás je, abychom ji ztělesňovali, intenzivně žili a uchovávali v duchu to, že tato krása je zároveň nevyčerpatelnou dobrotou , zdrojem bratrství nového lidu Božího. (...) To je naše cesta, bylo by marné a nevhodné snažit se zjišťovat, zda je lepší tato než nějaká jiná. To je talent, který nám byl svěřen, a který bychom měli rozmnožit podle svých schopností. Kéž bychom tento úkol dokázali převzít a uslyšeli vytoužený hlas: Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. (Mt 25, 21)

 

(Z Missive des douze Apôtres, prosinec 2007 - č. 288 vybrala a přeložila ing. Lydie Čechová
Copyright © Listar.cz 2000-2008
Publikování nebo šíření tohoto překladu nebo jeho části
je možné, pokud bude jako zdroj uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci