Buďme odvážní

Úryvky z homilie otce Yvese Caponyho

16. 3. 2009  Yves Capony


 

(...)

Nejprve vyjděme ze skutečnosti: jsou to asi dva tisíce let, co byla založena Církev, a asi dva tisíce let, co je Církev rozdělená. Protože, víte, rozdělení se nedatuje až od prvního velkého schizmatu ve 4. století, ale vidíme, že rozdělení existuje už od počátku, a zmiňují se o něm listy sv. Pavla. A jak to, že se slovem Kristovým, s touto silnou výzvou ke sjednocení lidstva, jak to, že právě my, kteří máme tento úkol, jsme neustále rozděleni? My jsme se vždycky, a to už od dob sv. Pavla, s problémem rozdělení vyrovnávali anathemou, klatbou: Ten, kdo hlásá jiné evangelium, říká sv. Pavel, buď proklet. A vždy v průběhu historie, pokaždé když se objeví nějaké schizma, přicházejí i anathemy. Dovolím si zde uvést malou etymologii slova anathema podle Abouny. Ana v řečtině evokuje zbavení, odnětí. Thema by se ve francouzštině mohlo psát t´aime (=miluji tě). Ana t´aime: zbavuji tě toho, že tě miluji. Zbavuji tě lásky. A není tohle anathema, prokletí? Zbavuji tě společenství, společenství je láska. Takže my jsme se vždy pokoušeli vyrovnat se se svými problémy s rozdělením odnětím lásky, odnětím společenství. Ana t´aime.

(...)

Který milující se pár, která svorná rodina, které harmonické společenství nemá zkušenost s rozpory, přičemž není porušena jednota? Proč si myslíme, že rozpory, i když se týkají základů víry, proč si myslíme, že tyto rozpory porušují jednotu? Asi proto, že považujeme rozpor za roztržku, za konflikt. A jestliže vidíme rozpor jako konflikt, jako roztržku, není to proto, že jsme prostě každý v konfliktu se sebou samým, v roztržce se sebou samým? Chceme nejdřív diskutovat, střetávat se, než uznáme jednotu.

(...)

Jistě znám a chápu strach, obavu mnohých lidí z jednoty při nejmenším společném jmenovateli. O tom jistě nemluvím. Ale nemáme mezi sebou největšího společného jmenovatele, toho největšího společného jmenovatele, který existuje, a který se jmenuje Láska? Svatý Pavel mluví o víře, naději a lásce. A říká, že největší z nich je láska. A jde dokonce ještě dál, láska vchází do plnosti, do království Božího, víra zanikne, naděje zanikne, pouze navždy zůstane láska. Nespočívá odvaha v tom, říci si, že my všichni, kdo věříme v Ježíše a Jeho pokrm, zdroj jednoty, není fakt, že se prostě chceme milovat a odpouštět si, dostačující pro to, abychom společně pili z jednoho kalicha, jedli jeden pokrm, zdroj této lásky? Jenom láska požaduje, předpokládá obrácení. A evangelium dneška právě nás vyzývá k obrácení. Ježíš opakuje svým způsobem proroctví Jana Křtitele, říká nám: Čiňte pokání, neboť království Boží je blízko. Jinde říká, království Boží je uprostřed vás, a ještě jinde říká, království Boží je ve vás. Tady literární čiňte pokání znamená: obraťte se. Obracíte se zády ke Království! Obracíte se zády k jednotě, která je Královstvím, k jednotě v lásce, která je Královstvím! Čiňte pokání, obraťte se, procitněte k jednotě, která je zde přítomná uprostřed vás, ve vás. Království Boží, jednotu, netvoříme, my do ní vstupujeme. My se snažíme tvořit jednotu, ale jsme zváni, abychom do jednoty vstoupili. A to má další důsledek. A odvážím se pokračovat, říci vám, co mám a nosím ve svém srdci. A to je, že hledání jednoty, protože je to záležitost konverze, vnitřního obrácení, není v prvé řadě záležitost církví, troufnu si říci skupin, ekumenických skupin, teologických skupin. Obrácení je především otázkou osobní. Každý osobně je vyzýván, aby našel ztracenou jednotu, aby vstoupil do jednoty, která byla ztracena, aby se obrátil, procitl k jednotě, která je uvnitř něj, a která je tím královstvím přítomným zde a nyní. Protože jednota je záležitostí lásky, není to především záležitost skupiny. Láska ve skupině je láskou skupiny. Ale láska skupiny, pokud to není láska každé osoby bez výjimky, vede nevyhnutně k jistému momentu, k protikladu, k popření mystéria osoby.

 

O autorovi: Yves Capony byl jedním ze zakladatelů Společenství Theofanie ve Francii, dnes zaniklého, odkud vzešlo Bratrstvo 12 apoštolů.

 

(Z Missive des douze Apôtres č. 301 - únor 2009
vybrala a přeložila ing. Lydie Čechová

Copyright © Listar.cz 2009
Publikování nebo šíření tohoto překladu nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci