Svatí Cyril a Metoděj, patronové Evropy
      - jaká je aktuálnost pro Evropu?

Česká republika slaví svaté Cyrila a Metoděje
 

5. 7. 2013  Anne Marie Velu


 

25. května tohoto roku byl pozván patriarcha Bartholomeos z Konstantinopole do Mikulčic, historického místa na Moravě, na oslavy 1150. výročí díla svatých Cyrila a Metoděje. Přítomnost jihomoravského hejtmana a členů vlády zdůraznila význam této události nejen pro Českou republiku, ale i pro Evropu.

Tak se poselství sv. Cyrila a Metoděje pravidelně oživuje v zemi, v níž má svůj počátek. Při této příležitosti zorganizovali v Bruselu Bratrstvo dvanácti apoštolů a Skupina vzkříšení tématický večer 23. května 2013.

 

*          *          *

Úryvky z přednášky Anne Marie Velu

Poselství sv. Cyrila a Metoděje v našem bratrském životě

Bratrstvo dvanácti apoštolů bylo založeno v 70. letech podle příkladu komunity Theophanie ve Francii. Bylo založeno laiky ženatými i svobodnými, dbajícími na život v souladu s evangelními hodnotami. Jeho základní charakteristikou je volba byzantského ritu při slavení bohoslužeb a přitom úplné setrvání v katolické církvi. Proč tato volba? Na prvním místě proto, že tam čerpáme formaci, duchovní bohatství, které je stravou pro naše životy mužů a žen žijících ve světě, v rodinách, profesních aktivitách, osobních životech, dobrovolnických službách, které zajišťujeme každý podle svých možností. Jsme unešeni krásou bohoslužeb, sloužených ve francouzštině; zpěvy adaptovanými ze slovanských nebo řeckých melodií; ikonami, které nám otevírají okno do božského světa.

Toto Bratrstvo se snaží poznávat a milovat východní křesťanskou tradici. Je otevřené všem. Má k dispozici kapli v domě ve Woluwe Saint Pierre, rue Eggericx 16 (Bruxelles). V roce 1999 jsme díky Čechům, kteří byli posláni do Bruselu připravit vstup České republiky do Evropské unie, objevili sesterské společenství, které sdílí stejnou byzantskou orientaci: Společenství svatého Gorazda a druhů – Živé dědictví, situované v Brně, založené v roce 1978. Svatý Gorazd je žákem svatého Metoděje, po němž nastoupil jako biskup Velké Moravy.

Jaký byl důvod tohoto založení? Cituji jednoho jeho člena:

Hlavní myšlenkou bylo: v temném období strachu, sovětských represí, znovu objevit to, co bývalo světlem pro náš národ, pro Moravu, a to epochu sv. Cyrila a Metoděje. Žít jejich dědictví ne v nostalgii, lítosti nad minulostí, ale ochotně z vlastní vůle. Skrze sv. Cyrila a Metoděje se byzantská tradice otiskla a obnovila ve slovanské kultuře. Zde máme lokální dědictví, které není dovezeno zvenčí, ale vychází z moravské kultury, v níž zakořenilo, převedením biblických a liturgických textů do slovanského jazyka, vyvinutím cyrilice.

Společenství svatého Gorazda si dalo za úkol obnovit dílo sv. Cyrila a Metoděje. V době jeho založení a v následujících letech to byla mlčící církev. Kněží a laici byli pronásledováni, celebrovali a scházeli se tajně; mnozí byli uvězněni, odsouzení. Společenství svatého Gorazda ukazovalo věřícím a nevěřícím, že církev nabízí hodnoty křesťanské, ale všeobecné, vyplývající z náboženství. A čerpalo z pramenů své kultury, když přijalo byzantský ritus.

Dědictví sv. Cyrila a Metoděje poznamenalo zpěvy a ikonami náboženskou kulturu v Čechách a na Moravě. Má vliv ještě dnes, i když si to lidé neuvědomují.

Bratrstvo dvanácti apoštolů a Společenství svatého Gorazda mají společné to, že patří do katolické církve a vybrali si byzantský ritus. Zcela přirozeně se mezi těmito dvěma skupinami vytvořily vazby, v radosti ze svobodné České republiky a objevování střední Evropy, protože mnozí lidé ze Západu ji neznali.

V roce 1999 se někteří z nás, členů Bratrstva, účastnili Dnů svatého Gorazda, organizovaných na Hoře sv. Klimenta na Moravě. Toto místo bylo dlouhou dobu poutním místem, neboť se zde zastavili Cyril a Metoděj při cestě do Říma a pravděpodobně zde založili klášter. Také přinesli relikvie sv. Klementa, římského papeže, jak to připomněl otec Thaddée. (Text přednášky otce Thaddée Barnase, mnicha z Chevetogne, se nachází na www.fraternite12apotres.be) V průběhu těchto setkání na nás udělala dojem kvalita pěveckého sboru Společenství svatého Gorazda.

Společně organizované bohoslužby a aktivity sblížily naše dvě křesťanské komunity modlící se v byzantském ritu, což oběma rozšířilo obzory a upevnilo jejich základy. Věrné celebrování v byzantském ritu, ať už v Brně nebo Bruselu, vede k prožívání spirituality křesťanů prvních staletí, přispívá k vytváření vazeb mezi Východem a Západem, s našimi ortodoxními bratry a sestrami. V roce 2000 jedna ortodoxní řádová sestra ikonografka, z okruhu blízkého Bratrstvu dvanácti apoštolů, vedla v Brně ikonopisný kurz.

Svatý Cyril odpočívá v bazilice San Clemente v Římě. Na tomto vznešeném místě nás archeologie a ikonografie vyučují historii paleokřesťanství od 1. do 12. století. Tamější hrobka sv. Cyrila se těší úctě. Je vyzdobena moderní mozaikou a je cílem poutí, zvláště slovanských národů. V roce 1975 bulharský národ, který také těžil z tohoto bohatého dědictví, nechal položit mozaiku jako projev uznání sv. Cyrilu a Metodějovi. V roce 2006 vytvořil řecký umělec mozaiku na počest patronů Evropy.

Sv. Cyril a Metoděj byli převaděči přes hranice. Zaseli semeno bohaté byzantsko slovanské tradice. Jejich dílo zažilo svůj vrchol v Kyjevské Rusi při křtu, o který požádal kníže Vladimír v roce 988, to byla první etapa pokřesťanštění ruského národa. Jejich mise postavila duchovní most mezi Východem a Západem. Probouzí v nás touhu po jednotě křesťanů, jednotě, která je v srdci jejich poselství, jak o tom svědčí tato současná ikona. Styl ikonopiseckého umění se mění, ale ikona zůstává Slovem v obraze.

 

(Z Missive des douze Apôtres č. 349 - červen 2013
přeložila ing. Lydie Čechová

Copyright © Listar.cz 2013
Publikování nebo šíření tohoto článku nebo jeho části
je přípustné pouze za předpokladu, že jako zdroj
textu bude uveden web www.listar.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci