Bratr Roger

12. 5. 2005  M. G. Richter


Švýcar Roger Schütz, plným jménem Roger Louis Schütz - Marsauche, zakladatel a představený ekumenického křesťanského společenství v Taizé, v severofrancouzském Burgundsku, se v těchto dnech dožívá devadesáti let.

Tento pozoruhodný a charizmatický křesťan svým původem, výchovou a vzděláním přináleží k protestantské denominaci.

V čtyřicátých letech dvacátého století založil ve francouzské vesničce Taizé křesťanskou ekumenickou komunitu, která svoji teologickou a životní formaci postavila na společném, společenstevním praktickém soužití především mladých lidí z různých národů a církevních prostředí. Z malé burgundské vesničky se postupem času stalo významné centrum moderní praktické křesťanské spirituality, v němž zejména mladí lidé z Evropy, a posléze i z celého světa, nacházeli a nacházejí příklad a model realizace společného, nerozděleného soužití křesťanů v duchu slov Spasitelových "aby všichni jedno byli, aby svět uvěřil".

V roce 1949 složilo v Taizé řeholní sliby nové křesťanské formace prvních 7 bratří. Dnes žije v řeholním společenství v Taizé cca 100 bratří, z nichž zhruba třetinu tvoří křesťané katolického vyznání. Komunity Taizé jsou dnes úspěšně praktikovány i v nemálo zemích tzv. třetího světa. V dobách totalitních praktik v zemích střední a východní Evropy, zejména v sedmdesátých až osmdesátých letech minulého století, právě v hnutí Taizé a v osobě bratra Rogera nacházeli mladí křesťané z těchto zemí velkou inspiraci, povzbuzení a naději, a mnozí z nich se do tohoto spirituálního proudu také aktivně zapojovali nebo s ním v nějaké formě spolupracovali. (Také naše Společenství v letech osmdesátých a počátkem devadesátých let s hnutím Taizé i osobně s bratrem Rogerem, Arminem a dalšími Bratr Roger na audienci u Jana Pavla II.  (Převzato z www.taize.fr)velmi úzce spolupracovalo - za mnohé příkladně připomenu např. mezinárodní shromáždění pořádané hnutím Taizé v maďarské Pécsi nebo v německých Drážďanech v druhé polovině osmdesátých let).       

Bratr Roger, který získal získal teologické vzdělání v Lausanne a ve Štrasburku, byl po několik let ve velmi blízkém spirituálním vztahu s krakovským arcibiskupem Karolem Wojtylou, a to i v jeho pozdějším postavení papeže (Jan Pavel II.), který jej vícekrát přijal v soukromé osobní audienci. Také nynější papež Benedikt XVI. projevil veřejně svoji osobní i teologickou spřízněnost, když bratru Rogerovi, při zádušní mši svaté v rámci pohřebního ceremoniálu za Jana Pavla II. ve Vatikánu v dubnu t. r., udělil, coby protestantovi, svaté přijímání, což vzbudilo v náboženském světě celosvětovou pozornost. Za svoji mimořádnou a hlubokou spirituální a ekumenickou činnost označovanou také jako "dílo smíření" byl bratr Roger vyznamenán v uplynulých letech mnohými vyznamenáními. M.j. získal tzv. Templetonovu cenu, cenu Karla Velikého, cenu UNESCO za výchovu k míru a Mezinárodní cenu za humanitární nasazení.

Přejeme bratru Rogerovi hodně duchovní radosti, tvůrčích sil, dobrého zdraví a jasnou mysl na Mnohá a požehnaná léta.

MGRSouvisející odkazy:


Komunita Taizé

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci