Společenstevní info 4/04

Pozdrav všem: Kristus uprostřed nás!Návštěva o. kard. Tomáše Špidlíka v Boskovicích a v Praze

V neděli dne 22. února 2004 navštívil otec kardinál Tomáš Špidlík své rodné Boskovice. V 9,30 hod. v místním děkanském chrámě sloužil spolu s cca 18 kněžími diecéze slavnou mši svatou v tzv. římském obřadu. Přede mší svatou byl přivítán krátkým projevem generálním vikářem brněnské diecéze Mons. Jiřím Mikuláškem. Mši svatou provázely zpěvy místního smíšeného pěveckého chrámového sboru s doprovodem varhan za řízení p. sbormistra Pohla (dle chabé paměti uvádím přednesené skladby: úvod: sbor Ecce Sacerdos Magnus, obětní průvod: Arcadelt - Ave Maria, na závěr pak k průvodu celebrantů z chrámu: varhany a sólová trubka + (?) sbor) a se souhlasem místního pana faráře a sbormistra p. Pohla náš Moravský cherubínský sbor - Proglas, za mého řízení přednesl následující skladby k sv. přijímání: D. S. Bortňanskij - Těbě pojem, starosimonovské Iže cheruvimy a na závěr osobní přání otci Tomáši Špidlíkovi Mnogaja ljeta. Po mši svaté náš sbor na místní faře zazpíval otci Špidlíkovi ještě 3 skladby, a to Vsě otložše, od I. Ippalitova-Ivanova Blagoslovi duše moja Höspoda a od D. S. Bortňanského Budi imja Hospodně! Otec Špidlík pak pozdravil krátce a souborně zpěváky našeho sborového tělesa. Na mši svaté jsme zahlédli mezi věřícím lidem ze známých osobností akad. sochaře O. Olivu s chotí z Velehradu a hejtmana Jihomoravského kraje pana Ing. St. Juránka z Brna. Se zúčastněných kněží jsme se setkali s o. PhDr. Fr. Holečkem z Vranova u Brna, o. Kopeckým, býv. Provinciálem jezuitů v České republice o. J. Čuprem a současným provinciálem S.J. v ČR o. Vojtěchem Suchým. Po skončení mše svaté jsme se rozjeli do svých domovů. 

Výkon Moravského cherubínského sboru - Proglas byl pozitivně hodnocen nejen našimi přáteli (manželé Olivovi, o. Čupr a další kněží), ale i sbormistrem a zpěváky místního pěveckého tělesa. Rovněž jsem zaregistroval příznivé ohlasy od některých posluchačů Radia Proglas, které celou mši svatou vysílalo v přímém přenosu. Také vyjádření našich zpěváků, které jsem oslovil a požádal o jejich hodnocení, jsem získal potěšující odpovědi.

Je třeba ocenit i oběti, které přinesly celé rodiny, aby se mohla zdárně a poctivě zajistit tato důležitá akce. 

Všem patří upřímné Pán Bůh zaplať!

Usilujeme zajistit záznam mše svaté v Boskovicích ze dne 22. února t.r. Pokud se nám podaří předmětný záznam zajistit a tento bude z hlediska pěveckého výkonu a technické úrovně záznamu na alespoň minimálně slušné úrovni, pokusíme se vám jeho poslech zprostředkovat.

V pondělí 23. února a v úterý 24. února 2004 měl o. T. Špidlík v Praze několik významných počinů. Předně dne 23. února t.r. sloužil v 17. Hod. v zaplněné katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze - Hradčanech slavnou mši svatou a přednesl zde také nádhernou homilii, v níž se vracel nejen ke svým moravským kořenům, ale i k základům spirituality celé střední Evropy. Bylo milým překvapením, že organizátoři a účinkující osobnosti neopomněli nechat zaznít hymnus Hospodine ulituj nás, který je pražskou obdobou cyrilometodějského moravského hymnu Hospodine, pomiluj ny!, který však na Moravě zaznívá dnes - bohužel - minimálně, a také ebenovskou variaci pro varhany a trubku na téma Blahosloví duše moja Hospoda a chorál svatý Václave. Spolu s o. T. Špidlíkem mši sv. koncelebrovalo 10 biskupů a 2 arcibiskupové z celé České republiky. (Zaregistroval jsem zde mnohé sympatizující pohledy a pozdravy, které jakoby vyjadřovaly souhlasné potvrzení pro naše úsilí, které naše Společenství koná a které harmonicky souzní s životním úsilím nejen sv. CMG+, ale i s životním dílem o. T Špidlíka (např. o. biskupové J. Hrdlička, J. Škarvada, Fr. Radkovský, J. Kajnek etc.). 

V úterý 24. února přednesl o. kardinál Špidlík ve Velkém vlasteneckém sále Karolina přednášku o evropské spiritualitě a duchovní jednotě Evropy a slovanském vkladu těmto. Záznam přednášky jsem zajistil a všem jej doporučuji v klidu pročíst a prorozjímat. Přednáška prof. T. Špidlíka bude brzy uveřejněna na stránkách našeho Listáře.

Na skromné recepci (pohár vína), kterou uspořádal p. rektor Univerzity Karlovy prof. Ing. Ivan Wilhelm, jsem měl možnost s o. Špidlílkem opět osobně hovořit a zde se opětovně vracel k "milým Gorazdovcům" a "cherubínům", které srdečně pozdravoval. O návštěvě o. Špidlíka velmi podrobně informovala celostátní média, která mj. zmínila i skutečnost, že dosud o otci Špidlíkovi média referovala pouze jednou, a to v souvislosti s tragickým úmrtím jeho synovce Pavla Švandy, který byl nalezen v říjnu 1981 mrtev na dně Macochy, a to 6 týdnů po jeho návratu z návštěvy jeho strýce (o. T. Špidlíka) v Římě. P. Švanda byl vyslýchán StB a křesťanský disent podezříval a podezřívá dosud tajnou komunistickou policii z úkladné vraždy tohoto mladého muže, která měla zastrašit sílící disentní křesťanské hnutí na Moravě. 

 

Všechny zdravím: KUN! 

MGR


V Praze dne 1. března L. P. 2004 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci