Společenstevní info 1/05Synod italsko-albánských eparchií


11.1.2005

Jan Pavel II. přijal účastníky mezi-eparchálního synodu dvou italsko-albánských diecézí východního obřadu. Jsou to eparchie v Lungro v Kalábrii a Piana degli Albanesi na Sicilii. Patří do nich Albánci, kteří se v 15. století usadili v jižní Itálii, když prchali před Turky. Tématem synodu je katecheze a formace v řádech a seminářích. Svatý otec ve své promluvě zdůraznil, že formace má být hluboce zakořeněna ve východní tradici a účinně reagovat na výzvy sekularizace. Dotkl se také otázky ekumenismu:
"Chci vás povzbudit k udržování kontaktů s pravoslavnými církvemi, s nimiž máte společnou liturgickou tradici. I ony touží vzdávat čest jedinému Bohu a Spasiteli. Všemohoucí Pán zjevil svou lásku v podivuhodném vtělení Slova. Kéž všem věřícím v Krista dopřeje, aby mohli v plnosti prožívat jednotu téže víry."- řekl v promluvě ke svým hostům Svatý otec.

Johana Bronková


Copyright © 2003-2005 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@vatiradio.va.


 

Obsah tohoto článku chápu jako povzbuzení a pobídku i pro nás a naši cestu. Vždyť jsme v analogickém, ne-li možná i v bytostnějším, postavení jako ony místní církve, jimž je toto papežovo sdělení adresováno přímo.

Jeho obsah bude pro mnohé z Vás, kteří očekáváte povzbuzení v naší nelehké a dlouhé cestě, jako radostný hlas s nebes, jako neskutečné Echo toho, co jste slýchali v posledních létech jen z blízkých lidských úst (ať již otce biskupa Stanislava, či dříve Felixe, nebo i otce Fr. Vaňáka, I. Ljavince či z úst mých), avšak o čem vám mnozí sdělovali opak, nebo tuto naši životní orientaci a spiritualitu zpochybňovali, či rozmlouvali jako nesprávnou, škodlivou, rozvratnou, nemající jednoznačný, zřetelný, potřebný církevní placet od příslušných oficiálních církevních autorit apod.; nyní je to tedy tady. A nechce-li někdo vztáhnout tento argument per analogiam na nás, pak není k jeho ochotě a schopnosti správně chápat, smýšlet a jednat co dodat. Zasílané sdělení je podle mého vnímání plně v intencích toho jak jdeme a konáme již bezmála 30 let, či nevím kolik, toho, že jdeme správně, aniž bychom jakkoliv uhnuli z nastoupené cesty, ale aniž bychom také nalezli v našem domácím prostředí potřebné pochopení a výraznější podporu v šíření této mise a životní cesty ze stran těch, kteří jsou odpovědní za otcovskou péči, mj. i k nám, jako k svěřenému Božímu lidu.

Proto: Vyzývám k modlitbě za naše pastýře, za jejich porozumění a podporu díla, k němuž jsme povoláni Duchem svatým! Modleme se i za potřebnou sílu pro Milana Vavra, aby jeho rozhodnutí byla v souladu jak s potřebami farnosti, tak i naší cesty.

Zesilme své modlitební úsilí, vždyť nyní řešíme (pokolikáte již) naše právní, majetkové, personální, funkční aj. mj. i faktické zakotvení ve Slavkově, kde z rozhodnutí biskupa Cikrleho již delší dobu působíme. A přesto se znovu zdá, že z jakési nám nezřejmé příčiny se věci nemohou pohnout z místa k řešení, které potřebujeme, a které bylo dávno předjednáno jako bezproblémové a žádoucí.

Tuto výzvu, prosím, předejte i dalším z vašeho blízkého i vzdáleného okolí, a to nejen z okruhu spojeného s našim Společenstvím. Seznamte je s naší cestou, vyzvěte je k aktivní spoluúčasti na řešení a pomoci v naší složité situaci. Svoji odezvu na tuto výzvu a vaše navazující počiny na ni, nebo ve věci samé sdělte, prosím, na společenstevní adresu (SGAD-ŽD, Jakubská 11, 602 00 Brno, nebo e-mailem na adresu Listáře nebo na moji adresu.

NB: Věcí samou, i statutem SGAD - ŽD se budeme zabývat dne 13. února na Agapé u příležitosti uctění památky sv. Konstantina - Cyrila ve Slavkově. (Sdělte, prosím, i svoje nebo vašich známých, jakékoliv i kritické nebo nesouhlasné postoje, stanoviska a připomínky k naší formaci, struktuře, spiritualitě, metodám práce a činnosti, popřípadě i reflexe (a to i negativní nebo apatické) postoje k této výzvě. Děkuji. Přivítám i vaše vyjádření k činnosti Matice svatoklimentské a k přípravě, obsahu a rozsahu letošních Gorazdových dnů či jiných aktivit včetně Gorazdovy nedělní školy, ekumenických aj. aktivit etc.

S úctou

MGR

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci