Modlitba k nebeským spolupatronům Evropy,
k svatým Cyrilu a Metoději

za dar hlásání pravé víry, za jednotu církví, za mír, vzájemnou úctu, 
soudržnost a respekt mezi národy a za Boží ochranu a milost

7. 9. 2005  (mgr)


 

Sv. Cyril a Metoděj. Freska z kláštera v Chevetogne (Belgie).

 

"...vysílám(e) svou pokornou a vroucí modlitbu k dvěma svatým bratřím, patronům Evropy, a žádám(e) od nich jejich mocnou přímluvu u Nejsvětější Trojice:

Svatí Cyrile a Metoději, vy jste s obdivuhodnou obětavostí přinášeli víru národům žíznícím po pravdě a po světle: Přispějte svou přímluvou, aby celá církev hlásala vždy ukřižovaného a zmrtvýchvstalého Krista, Vykupitele člověka.

Svatí Cyrile a Metoději, vy jste při své nesnadné a obtížné apoštolské činnosti zůstali vždy pevně spojeni s cařihradskou církví a s římským Petrovým stolcem, učiňte, ať obě sesterské církve, katolická i pravoslavná, překonají v lásce a pravdě, co je dělí, a brzy dosáhnou vytoužené plné jednoty.

Svatí Cyrile a Metoději, vy jste s upřímným bratrským duchem přistupovali k rozličným národům a všem nesli poselství univerzální lásky, jak ji hlásal Kristus, učiňte, aby evropské národy si byly vědomy svého společného křesťanského dědictví, aby žily ve vzájemné úctě k spravedlivým právům druhého národa a ve vzájemné soudržnosti(,) a byly tvůrci míru (mezi) všemi národy světa.

Svatí Cyrile a Metoději, vedeni láskou ke Kristu jste opustili všechno, abyste sloužili evangeliu; chraňte Boží Církev; chraňte (mne,) Petrova nástupce na římském stolci, chraňte biskupy, kněze, řeholníky, řeholní sestry, misionáře, misionářky, chraňte otce a matky, jinochy a dívky, děti, chudé, nemocné a trpící: ať každý z nás na místě, jež mu určila Boží prozřetelnost, je hoden být dělníkem na Boží sklizni."

 

 

Tuto modlitbu předkládáme s důvěrou a nadějí 
k praktickému užití v osobních i společných modlitebních úsilích 
(společenstevních, farních nebo jiných).

Modlitba byla poprvé pronesena papežem Janem Pavlem II. 
dne 14. února 1981 v bazilice sv. Klimenta v Římě 
v rámci homilie při slavnostní mši svaté, 
obětované na počest sv. bratří Cyrila a Metoděje.

SGAD-ŽD 050907mgr

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci