Prohlášení Evropské biskupské komise pro média

29. 9. 2005  František Jirsa


 

Ve dnech 16. až 18. 9. proběhlo ve Varšavě setkání biskupů Evropské biskupské konference pro média (CEEM). V závěru biskupové vydali prohlášení, které přinášíme v plném znění.

Varšava (PL): Biskupové - členové Evropské biskupské komise pro média (CEEM) - svým spolubratřím evropským biskupům

"Aktuální vývoj sociálních komunikačních prostředků povzbuzuje církev k specifickému pastoračnímu a kulturnímu oživení. (…) Tomu musejí věnovat pozornost především pastýři" (Jan Pavel II., apoštolský list "Rychlý vývoj").

Kultura mladé generace je spoluformována komunikačními prostředky. Hromadné sdělovací prostředky nabízejí mnoho různých cest ke štěstí, proti nimž vystupuje církev jiným způsobem života ve společenství s Kristem. Toto svědectví musí být sdělováno řečí, která je autentická a mladým lidem přístupná stejným způsobem jako hudba, které je rozuměno nad rámec všech hranic.

Co nabízíme mladým lidem, abychom uspokojili jejich hlad po pravdě, jistotě, víře a lásce? Jsme schopni porozumět, co nám chtějí říci svým způsobem života, svými rozhodnutími a svou řečí?

Církev je povolána vnést víru do nových forem lidských vztahů, které byly vytvořeny sdělovacími prostředky. Informacemi, výukou a dalším vzděláváním, objevováním jiných evropských kultur atd. může církev pomáhat mladým generacím budovat Evropu. Jak dokazují Světové dny mládeže, ukazuje se ve víře mladých lidí Kristova tvář.

Sdělovací prostředky jsou darem Božím. Média jsou Boží dar. Přijímejme je pozitivně a projevujme úctu k těm, kteří v nich pracují. Nové technologie přispívají k vytváření nových zdrojů solidarity, společenství, přátelství, svědectví o víře a k projevům respektu vůči různým názorům. Mohou být pozitivní šancí, pokud se používají zodpovědně. Je to výzva, se kterou se musí vyrovnat i církev.

My, biskupové - členové Evropské biskupské komise pro média (CEEM) - jakož i s námi spolupracující experti, kněží, řeholníci a laici, rodiče a mladiství, vyzýváme evropské biskupy, aby:

* začleňovali mladé lidi do pastorační činnosti. Značná část audiovizuální, hudební a filmové produkce zahrnuje díla velkého, i když někdy implicitního, duchovního a náboženského bohatství. Musíme poznat toto bohatství a můžeme se ho dožadovat. Tento cíl sledují např. ekumenické poroty na filmových a televizních festivalech. Neměli bychom váhat začleňovat do těchto grémií také mladé lidi.
* začleňovali sociální komunikační prostředky do pastorační činnosti tím, že investujeme lidské a finanční zdroje na jedné straně do osvěty veřejnosti mající vztah k sdělovacím prostředkům, jakož i do výchovy a dalšího vzdělávání těch, kdo pracují ve sdělovacích prostředcích. V případě, že církev nedisponuje prostředky, aby investovala do všech těchto oblastí, pak by měla určit priority a podporovat iniciativy, které sledují stejné cíle.
* používat nové prostředky, např. zasílání pozvánek na setkání mládeže prostřednictvím zpráv SMS, účast na internetových fórech o relevantních tématech, celoevropské propagační akce, vytváření evropských webových stránek ve více jazycích aj. Tyto prostředky církvi umožní, aby prokazovala mladým lidem větší přítomnost a demonstrovala, že poselství evangelia může zcela odpovídat jejich očekáváním.

Slovy Kristovými vás povzbuzujeme: Nemějte strach! Od počátku svého pontifikátu nás papež Benedikt XVI. zavázal: mladá generace od nás očekává, že nemáme strach ze sdělovacích prostředků. Musíme být tam, kde nejsme očekáváni, musíme mluvit, pokud je církev vyzvána k tomu, aby se zúčastnila veřejných debat a musíme podporovat ty, kdo to již dělají. Církev, která zůstává vzdálená nebo je příliš vstřícná, není respektována ani sdělovacími prostředky ani mladými lidmi. Musí vystupovat taková, jaká skutečně je.


Varšava, 18.9.2005

 

(Převzato ze zpráv TS ČBK ze dne 23. 9. 2005. Pro Listář vybral mgr)

Copyright © Altair Software Production 2000

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci