POLSKO: Soud nad arcibiskupem

16. 1. 2007  Maria Popielewiczová, Sławomir Jagodziński


 

Dnes był nad arcibiskupem Wielgusem vykonán soud. Co je to za soud? Na základě kusu papíru, třikrát kolovaných dokumentů, prohlásil kardinál Glemp v homilii, pronesené v době mše sv., která była sloužena místo plánované slavnosti inaugurace arcibiskupa Stanisława Wielguse. Nový varšavský metropolita podal sám z tohoto úřadu rezignaci. Avšak vzdor tomu, co od včerejšího rána prezentovala většina medií, rozhodnutí arcibiskupa Stanisława Wielguse o rezignaci nepadlo na žádost Sv. Otce Benedikta XVI. Podle našich informací ji papež přijal jen jako zprávu a akceptoval. Věřící varšavské arcidiecéze nadále žijí v naději, že arcibiskup Stanisław Wielgus bude jejich pastýřem. Hned po ohlášení rezignace arcibiskupem věřící skandovali: "Zůstaň s námi", "chceme Wielguse arcibiskupem".

V souvislosti s demisí arcibiskupa Stanisława Wielguse vydal tiskový mluvčí Apoštolské stolice O. Federico Lombardi zvláštní prohlášení, ve kterém potvrzuje, že přes pokornou a v pohnutí uvádějící žádost arcibiskupa Wielguse o odpuštění za "rezignaci ze služby ve Varšavě a její rychlé přijetí Sv. Otce, ukázalo se vhodným řešením, aby se čelilo dezorientaci". Tiskový mluvčí Apoštolské Stolice však soustřeďuje pozornost na současnou situaci církve v Polsku, která zakouší neustálé útoky. "Tolik let po pádu komunistického režimu, kdy chybí veliká a nezpochybnitelná osobnost Jana Pavla II., je současná vlna útoků na katolickou církev v Polsku spíše podivným spojenectvím než upřímným hledáním transparence a pravdy z mnoha aspektů: Spojenectvím mezi současnými katy a dalšími protivníky Církve, a také mstou těch, kteří ji kdysi pronásledovali a byli poraženi vírou a touhou polského národa po svobodě" - píše Otec Lombardi. 

 

Inaugurace arcibiskupa Stanisława Wielguse se nekonala 

Mši sv. koncelebrovalo kolem 40 biskupů, mj. kardinál Stanisław Dziwisz a také předseda Polské biskupské konference arcibiskup Józef Michalik, jeho náměstek arcibiskup Stanisław Gądecki a tajemník Polské biskupské konference kněz br. Piotr Libera. Eucharistie se zúčastnili prezident Polska Lech Kaczyński, vicepremiéři Roman Giertych a Andrzej Lepper, primátorka Varšavy Hanna Gronkiewicz-Waltzová. Do arcibiskupské katedrály Sv. Jana Křitele ve Varšavě přicházely davy věřících již několik hodin před začátkem slavnosti, aby přivítaly nového arcibiskupa. Už v době vstupního procesí se rozléhaly bouřlivé ovace. Eucharistii vedl kardinál Glemp, primas Polska.

Po znamení kříže učiněném na začátku liturgie přečetl arcibiskup Stanisław Wielgus dopis, který zaslal Sv Otci Benediktovi XVI.: "Po důkladném zvážení a zhodnocení mojí osobní situace, ve shodě s kánonem 401, paragrafem 2 zákona Kanonického práva, skládám do rukou Vaší Svatosti rezignaci na úřad arcibiskupa metropolity varšavského." V tom okamžiku se arcibiskupskou katedrálou rozlehly výkřiky: "Ne!" a "Zůstaň s námi!". Výkřiky plné lítosti věřících shromážděných v chrámu dlouho nebylo možné utišit. Pomocný biskup varšavský biskup Marian Duś přečetl oznámení Apoštolské nunciatury, ve kterém se hovoří, že papež rezignaci přijal a že plněním funkce apoštolského administrátora varšavské metropole pověřil kardinála Józefa Glempa.

 

Arcibiskup Wielgus - sluha Boží

Polský primas v homilii hovořil o smyslu služby Církve a lidí, kteří mají hlásat Krista a přibližovat to, co je nebeské, nadpřirozené. Otec kardinál soustředil pozornost na to, že Varšava není pro duchovní pastýřství snadným městem. Připomněl osobnost blahoslaveného arcibiskupa Zygmunta Szczęsného Felińského a sluhy Božího Kardinála Stefana Wyszyńského. Jak polský primas řekl, arcibiskup Stanisław Wielgus se zapisuje do řad těch osob, které nazýváme sluhy Božími, on je sluha Boží, zdůraznil.

 

Takové soudy nechceme

Těžké zkušenosti, jakými otec arcibiskup prošel, mají sloužit k "budování člověka, aby porozuměl svým chybám, jeho závislosti na Bohu a současně potřebě hloubky pohledu na zlo". Po těchto slovech se rozlehly ovace. Polský primas představil postavu mladého kněze, který na poli své vědecké práce vykonal ohromný pokrok. To způsobilo, že se o něho začala zajímat SB (Státní Bezpečnost, pozn. mh), která měla "dohlížet" nad "správností charakteru". O její činnosti víme příliš málo - upozornil polský primas. Penetrovala všechny společenské vrstvy, především však duchovenstvo, nejvíce pěstující vlastenectví. - Nevíme také, jakým způsobem arcibiskup Wielgus byl naverbován ani jakým způsobem řady agentů opustil - uvažoval kardinál Glemp, který podtrhl, že otec arcibiskup byl horlivým knězem, a že za jeho horlivost se mu dostávalo pohany. Dnes byl nad arcibiskupem Wielgusem vykonán soud. Co to bylo za soud? Na základě kusů papírů, třikrát kolujících dokumentů - zdůraznil kardinál Glemp. V katedrále se v ten okamžik rozlehly bouřlivé ovace, věřící dlouho nepřestávali manifestovat arcibiskupovi Wielgusowi svou podporu. - Takové soudy nechceme - dodal polský primas, jenž uvedl pozornost na to, že obviněná osoba má právo na obvinění odpovědět, že má právo na obhájce, a že obvinění musí potvrdit svědci a že musí být kontrolována shoda dokumentů. - To všechno v odsuzování arcibiskupa Wielguse chybělo - zdůraznil polský primas. Tato slova byla mnohokrát přerušována ovacemi věřících. Polský primas se podivoval, že několik tisíc ubeků (agentů SB - pozn. mh) je rozmístěno na dobrých místech a že není žádný svědek. - Těžko myslet s plnou vahou na IPN (Institut paměti národa, pozn. mh); je to věštění a zdroj informací o občanech - a to je rozhodně příliš málo, neboť to je příliš nečisté a věci se to dotýká příliš povrchně - hovořil kardinál.

 

Pro Boha je kritériem láska

Primas soustředil pozornost ještě na jeden velice důležitý aspekt této věci. Totiž na to, že církevní kritéria jsou jiná. Hlavním kritériem hodnocení člověka není jeho křišťálová minulost. Minulost je doména Boha. Nejde tu v tomto momentu o kněze, ale o každého člověka. Bůh v povolávání svého sluhy má jiná kritéria. Za příklad dal kardinál apoštola Sv. Petra, který nebyl ideálem, nebyl člověkem bez vady - zaváhal, zapřel Krista, a plakal. "Máš mne rád" - Láska je kritérium Boha - zdůraznil kardinál. V tom momentu se znovu rozlehly ovace. - Jako kněží jsme vzati z lidí, a na nás se odráží jen to, co je v lidech. Kristem máme sloužit lidem. Odtud naše vroucí přilnutí k Němu v těžkých chvílích - řekl. Čím více miluje kněz Krista, tím lepším je pastýřem - zakončil primas, na což věřící odpověděli potleskem. V době modlitby věřících se modlili všichni za celou Církev, za primase, za arcibiskupa Stanisława Wielguse a za varšavskou arcidiecézi, aby s vírou vytrvala v Kristu.

 

"Chceme arcibiskupa Wielguse"

Po ukončení Eucharistie zůstaly u katedrály řady věřících a skandovaly "Zůstaň s námi", "Chceme arcibiskupa Wielguse!". Mnoho lidí nechtělo hovořit s představiteli medií, zvláště ne s TVN a Polskou televizí. Křičeli na novináře, že je to všechno jejich vina, "Zničili jste psychiku člověka" - slyšeli novináři. Mnoho osob přišlo k biskupům vycházejícím z katedrály a říkalo, že chtějí arcibiskupa Wielguse. Skupina věřících, která nesla portrét arcibiskupa Wielguse, přišla, skandujíce jeho jméno, směrem k Domu varšavských arcibiskupů a rezidenci primase Polska. Mezi novináři padala tvrzení, že tu spontánní podporu věřících pro arcibiskupa "zorganizovaly" Radio Maryja a "Nasz Dziennik". Było možné očekávat, že bude podniknut útok na Radio Maryja a "Nasz Dziennik", jež se pokoušely dobrat o věci arcibiskupa Wielguse pravdy a svým obsahem se lišily od selhání dalších médií. Tomasz Sakiewicz, šéfredaktor "Gazety polské" včera hovořil, že je čas se vypořádat s Otcem Rydzikem, který zasévá v Církvi rozkol. "Gazeta Polska" začala ihned hon na arcibiskupa.

Věřící, přicházející na mši sv., většinou nevěděli, že inaugurace se konat nebude. V médíích od cca 8 hodin ráno se objevovaly informace o tom, že inaugurace se možná nebude konat. Nebyly potvrzeny. Před devátou była vysílána informace, že Apoštolská nunciatura vydá ve věci inaugurace arcibiskupa Wielguse zvláštní prohlášení. O tom, že arcibiskup podal na funkci Arcibiskupa varšavského rezignaci a že ji Sv. Otec Benedikt XVI. přijal, informovalo Radio Vatikán teprve 40 minut před Eucharistií.

 

Metoda "dezorientace"

Apoštolská Stolice, když vydala prohlášení spojené s rezignací nového metropolity varšavského, dvakrát zdůraznila události, které tomu předcházely, rovněž jako útok na katolickou církev v Polsku, tak i na církevní osoby. Je třeba zdůraznit, že přijetí rezignace Svatým Otcem "se zdálo vhodným řešením, aby se čelilo dezorientaci, k jaké v této zemi došlo". Tato "dezorientace" nastala právě po mediálním lynči, jakému byl zvláště v posledních dnech arcibiskup Wielgus podroben.

Media s ním zacházela jako s nejhorším masovým vrahem a zločincem, a snad ještě dokonce i hůře. Nevzpomínám si, aby nějaký bandita był tak mediálně ničen, aby jeho chování bylo věnováno tolik vysílacího času. Tady tomu bylo jinak, třebaže se neukázaly žádné důkazy, že by kněz Wielgus před lety nějakým konkrétním osobám ublížil. Všechno bylo interpretováno v neprospěch arcibiskupa, negována jeho dobrá vůle, a byly mu připisovány mu ty nejhorší úmysly.

Nepřekvapí nás, že pohled na acibiskupa Wielguse v průběhu mše sv. navodil obraz z ukřižování: "Budou patřit na Toho, koho probodli". Zůstal "proboden" a spolu s ním trpí Církev. Zůstal proboden útokem, který spíše než upřímným hledáním transparence a pravdy z mnoha aspektů se zdá být podivným spojenectvím mezi současnými katy a dalšími protivníky Církve".

Výmluvným a důležitým byl onen "hlas lidu" v době mše sv., to "zůstaň s námi". Důležitým především pro otce arcibiskupa. Ten zvláště nyní potřebuje modlitby a důkazy, že promluva milosrdenství, jehož kult má centrum v Polsku, pro nás něco konkrétního znamená. Příliš snadno je dnes přijímána "arogantní póza soudců dávné doby", vykonávající soud, házící kameny. Příliš snadno se ničí lidé. A metoda "dezorientace" společnosti medii je v tomto dokonalá.

 

Z listu Nasz Dziennik přeložil Vladimír Kebrle

 

(Převzato z monitoringu TS ČBK ze dne 10. 1. 2007
Pro Listář vybral mh)

 


Související články: 

Lustrace otřásají Polskem 

Lustrace tvrdě zasáhly polskou církev

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci