Společenstevní info 3/04

 

V Praze 18. února 2004

Všechny upřímně pozdravuji : Kristus uprostřed nás!


A. Společenstevní uctění památky sv. Konstantina – Cyrila, Filozofa ve Starých  Hvězdlicích 

V sobotu 14. února t.r., ve výroční den zesnutí sv. Konstantina – Cyrila, Filozofa, prvního biskupa a učitele moravského národa, jsme se již tradičně sešli k společenstevnímu uctění památky tohoto mimořádného Božího muže, k němuž se i po více než jedenácti stoletích upíráme, jako k duchovnímu otci národa, celé pospolitosti pravověrných křesťanů i našeho společenství. Letos je tomu již 1135 let od chvíle, kdy náš sv. Konstantin zesnul v Říme, když předtím přijal mnišské roucho a řeholní jméno Cyril. Přestože zemřel ve věku pouhých 42 let, stačil grandiózním způsobem zasáhnout do života církve, římského impéria, moravského státu i života mnoha národů tehdejšího světa. Stačí si připomenout jeho významné misijní počiny a impozantní teologické disputace obhajující pravověří, které uskutečnil z rozhodnutí byzantského císaře a patriarchy  (cesty do Bagdádu, na Chersones, k Chazarům, na Moravu), nebo ty, které musel vykonat z důvodu obrany víry a zabezpečení potřebné ochrany pro vykonávané dílo (mimořádný podíl na sporech s ikonoklastickými předáky v Konstantinopoli – Ioanes Gramatikos,  působení na katedře u 12 Apoštolů v Cařihradě v době konání protiignaciánského sněmu,  působení v Panonii, apologetecké disputace s franskými a latinskými biskupy a učenci v Benátkách a v Římě) atd. atpod. 

Naše Společenství uctívá památku zesnutí sv. Konstantina – Cyrila již po více než 25 let.

Pro letošní uctění památky sv. Konstantina – Cyrila byl vybrán starobylý cyrilometodějský chrám ve Starých Hvězdlicích, kde naše Společenství již jedenkráte v minulosti, a to za dob tvrdé ateistické totality, uctilo památku prohlášení sv. Cyrila a Metoděje nebeskými spolupatrony Evropy. Podle svědectví některých pamětníků se to uskutečnilo poslední den v roce 1986, tedy při 6. výročí vyhlášení našich Soluňanů, nebeskými ochránci evropského kontinentu. 

Letošní slavnost měla tradičně 2 části: první – liturgickou, kdy se konala obět ve staromoravském obřadu (sloužil o. Milan Vavro společně s p. farářem z Milonic).  Z místních občanů se mše sv. zúčastnilo celkem cca 20 věřících. Zájem o tuto slavnost projevily také tzv. moravské noviny Rovnost, které vyslaly na tuto událost svoji redaktorku. ta se však - k našemu podivu - teprve zde poprvé seznamovala nejen s životem a dílem sv. Cyrila a Metoděje, ale i s církevní problematikou vůbec; o obojím nevěděla zhola nic, což působilo víc než trapně, takže otázky typu „co vlastně tento člověk tak významného vykonal, že se připomíná?“ nebo „kdy vlastně žil svatý Konstantin – Cyril? či „odkdy slouží pravoslavná církev liturgii v římskokatolických chrámech?“ apod., byly logickým vyústěním celkové neinformovanosti redaktorky, která měla zasvěceně pojednat a informovat širokou veřejnost o této události.  Pikantním bylo rovněž oslovení o. Milana Vavra „pane biskupe“, k čemuž asi zavdal zlatistý liturgický oděv, který měl na sobě, na rozdíl od „skromného“ liturgického ošacení spolusloužícího kněze, který měl pouze albu (stichar) se štolou, přepásanou pojasem, kterého ani neuznala za hodna otázek, ačkoliv šlo o příslušného místního duchovního správce. Na rozdíl od původní až ignorantní absence nejzákladnější informační vybavenosti se článek v pondělní Rovnosti nevyznívá tak neblaze, ba mnohé se podařilo odít do snůšky údajů, které poskytli zástupce Společenství a duchovní otcové. Podrobnosti o průběhu slavnosti ve St. Hvězdlicích lze nalézt v deníku Rovnost, v pondělním vydání (16. února 2004). Rovněž Tiskové středisko České biskupské konference (dále jen „TS ČBK“) dne 13. února t.r. přineslo, na základě podnětu SGAD –ŽD, krátké avízo o konání svaté liturgie ve St. Hvězdlicích, které převzala ČTK a na ni reagoval následně i deník Rovnost. 

            Po skončení sv. liturgie, promptním a bezvadném úklidu liturgického prostoru, odvozu liturgické výbavy zajišťované SGAD – ŽD (Jiří Pleva), a po poskytnutí nezbytného interview, se členové Společenství přesunuli do prostor děkanství ve Slavkově u Brna, kde následovalo tradiční Společenstevní agapé, kterého se zúčastnili i pozvaní hosté (pí. Plevová a Michal Fialka a někteří členové výboru MSK), celkem se agapé zúčastnili J. Zich, I. Kyselka, M. Fialková, M. Vošmera, M. a A.  Hrodkovi, M. Čalkovská, L. Čechová, D. Menšíková, I. Mališová, M. Faltusová, J. Richterová (kterým patří již tradičně náš dík za velmi milou organizačně kulinářskou pomoc a péči). Připravené pokrmy a nápoje chutnaly znamenitě a nepochybně přispěly k milému přátelskému „cyrilskému posezení“. Úvodní části večera se zúčastnil o. Milan Vavro, který požehnal pokrmy a přispěl k bezprostřednímu rozproudění společenstevní besedy. O. Milan V. informoval členy SGAD a přítomné hosty  o pokračujících pracech na úpravách chrámu sv. Jana Křtitele ve Slavkově i o těžkostech, které průběh oprav provázejí, jakož i o postojích památkářů k prováděným práce, a o předpokládaném termínu  dokončení úprav chrámu (orientačně lze  předpokládat měsíc říjen 2004). O. Milan požádal SGAD - ŽD o poskytnutí bezúročné finanční půjčky 100.000,- Kč, která by umožnila nákup potřebného stavebního materiálu a pokračování elektroinstalačních prací. Jedná se o překlenovací výpomoc. Po vyslechnutí žádosti o. Milana a po projednání celé věci bylo přislíbeno poskytnout požadované finanční prostředky s tím, že o půjčce bude sjednána písemná smlouva a poskytnuty finanční prostředky v požadované výši a v termínu podle požadavku o. Milana V. Zapůjčená částka bude o. Milanem V.  vrácena SGAD do 30. června 2004. Půjčka bude poskytnuta jako bezúročná. 

V následující části večera seznámil M. G. Richter účastníky s výhledem programu SGAD – ŽD na letošní rok, zejména byly projednány tyto skutečnosti.

1. účast pěveckého sdružení SGAD na sv. liturgii v Boskovicích (o. T. Špidlík) v neděli 22. února 2004) a s tím souvisejících zkoušek, organizačního zajištění akce; 

2. realizace studijního pobytu zájemců v Bruselu ve Velkém týdnu (hl. iniciátor a organizátor: Petr Blížkovský); původně se přihlásilo cca 15 osob. Je třeba dořešit: závazné přihlášky, způsob dopravy do Bxl, ubytovací otázky: kod u koho, po jakou dobu, program pobytu: návštěva kterých míst, osob, společenství, akcí  (např. Chevetogne, v Bxl: která společenství, osoby, příp. akce a kdy atd.);

3. příprava letošního ročníku Gorazdových dnů (místo, příp. místa konání, program, návštěvníci ze zahraničí, ubytování hostů,  jejich počet, výběr témat, lektorů, fin. krytí nákladů na pobyt, na cesty, event. upomínkové dary etc., organizační součinnost členů SGAD etc., organizovaná péče o děti a dorost etc.).

4. informace o stavu řešení statusu Hory, ot. pronájmu území MSHK event. SGAD apod. (za současné situace, kdy obce a lesní družstvo nejsou schopny aktivně pomoci a spolupracovat a při pokračujícím alibismu a hysterii stran působení MSK A SGAD: negative);

5. informace o podnětu p. Ing. Výlety z Kyjova (člen MSK) k souhlasu se zařazením našich aktivit (SGAD A MSK) do soupisu akcí vzniklého mikroregionu „Kyjovské Slovácko“ (pí. A. Čárková) v rámci programu LEADER PLUS, včetně o pochybách o solidnosti této aktivity, jakož i o tel. jednání ve věci s pí. A. Čárkovou z Kyjovska; (přes přísliby zpřesňujících informací, návštěvy pověřeného pracovníka u přestavitele MSK, resp. SGAD, a uzavření potřebných smluv, nedošlo k naplnění slibů ze strany pí . Čárkové či jiného zástupce mikroregionu);

6. otázka obnovení Gorazdovy školy, zvolení a projednání místa, kde by měla být realizována, její program;

7. křtiny Veroniky Kalvodové dne 15. února t.r. v Začanech a odmítnutí účasti pěveckého sdružení SGAD rodiči novokřtěnky;

8. náměty na prvonedělní politurgické aktivity členů SGAD, zpěváků  a přátel (pěší výlety do přírody, neformální debaty o všem možném v průběhu výšlapů, návštěva společenských zařízení – nové inspirace – M. Vošmera, M. Fialková, I. Mališová); 

9. otázka uzavřenosti, elitářství a otevřenosti v aktivitách sboru a Společenství. Potřeba větší otevřenosti a umožnění přístupu nových osobností a jejich přirozeného zapojení do činnosti SGAD a sboru apod. 

 Závěr: Ke shora uvedeným skutečnostem se vyjádří všichni v termínu do první březnové neděle t.r. (setkání po moravské mši). Informaci o projednaných bodech i nepřítomným na agapé sdělí:

- mailově dostupným - mailem – MGR;

- ostatním – M. Hrodek, s tím, že předem projedná, navrhne a na prvobřeznové neděli sdělí 

a) návrh rozpisu osob, které budou styčnými osobami odpovědnými za rychlé a bezkonfliktní předání zpráv SGAD, sboru, příp. MSK, rozesílaných mailem, nebo jinak projednaných, 

b) zajišťování pozvánek na sborové zkoušky, počiny SGAD, MOCHES, MSK, MOH apod. (tel., osobně, jinak). 

10. Podána  informace o internetové stránce SGAD, MSK, MOH, MOCHES etc. „Listar.zde. cz“, a možnosti a potřebě do něj nebo do jeho Listárny aktuálně i nadčasově přispívat. 

Stránka Listar. zde. cz je nově upravena, aktualizována a průběžně doplňována. O její obsah se zatím stará MGR a Mireček. Prosím další zájemce o spolupráci a pomoc o přihlášení se a příslušnou redakční, technickou a organizační součinnost. 

Zájemcům předem děkuji. 

Moje představa je následující: 

- kromě operativního přispívání do Listárny Listáře, která by měla mít povahu otevřeného, avšak slušného média a la „vox populi“, by měly být kriticky redakčně předkládány 

- statě a články k závažným aktuálním i nadčasovým tématům, které budou vyjadřovat stanovisko Listáře, resp. SGAD apod.

- spolupráce na přejímání, příp. přepisování určitých textů je velmi důležitou součinností, bez které by náš Listář byl velmi chudým,

- obdobně překladatelská součinnost (např. překlady i vybraných článků a statí publikovaných v informačním zpravodaji bratrského Společenství 12 Apoštolů v Bxl a recipročně pomoc s překlady některých našich důležitých článků a informací v tomto  apod. médiích (např.  možnost i přispívání o činnosti SGAD apod,. do Ireneikonu, který vydává Chevetogne);

- uvítal bych i případné ochotné a alespoň minimálně odvážné a schopné kreslíře, kteří by pomohli odlehčit přílišnost textů pomocí vhodného obrázku, který by byl způsobilým v kostce vyjádřit určité skutečnosti, nebo aforizmy apod. 

 

B. Kardinál Špidlík v Boskovicích a naše účast zde 

V neděli dopoledne bude v boskovickém římskokatolickém děkanském chrámu v 9. 30 hod sloužena mše svatá. Hlavním celebrantem bude o. prof. Dr. Tomáš kardinál Špidlík. Naše mnohaleté osobní vazby a přátelství nás opravňují usilovat o aktivní osobní účast na této významné události. 

Jak se věci mají:

Po původním velmi opatrném zvažování osobní účasti jednotlivých dotázaných zpěváků na předmětné akci (přihlásilo se velmi nesměle pouze 5 osob. Pamatuji si, že to byli Milana F., Lydie Č., Michal V., Mireček H. a já. Tristní situace. Přsto jsem celou věc předjednal s lidmi z Boskovic a získal jsem je pro umožnění naší prezentace), se postupně podařilo zlepšit tento stav na současných cca 15 osob, které však z hlediska sezpívanosti nejsou přílišnou zárukou, že vše musí dopadnout dobře, ale jejich dobrá vůle, odvaha a především ochota aktivně přispět k naplnění představy o vhodnosti a významu naší součinnosti na předmětné události, dává naději, že vše se v dobré obrátí a my budeme schopni radostně prožít spolu s o. kardinálem společenství vzájemnosti a z důstojného zprostředkování  duchovního prožitku starobylé domácí spirituality, kterou v současné době reprezentuje a rozvíjí právě náš drahý příznivec a přítel otec prof. Tomáš Špidlík. Jsem přesvědčen, že právě dobrá vůle a ochota k službě a obětem, bez nichž nic dobrého nelze uskutečnit bude tím motorem a zárukou, že naplníme důstojně svůj podíl na připravované slavnosti: návratu otce Tomáše na jeho rodnou Moravu, do jeho rodného města, při níž by  nepřítomnost starobylých moravsko - slovanských liturgických textů a skladeb by byla neodpustitelnou chybou i hanou, či hluchotou s níž by Otčina vítala svého významného rodáka, neboť jeho životním krédem a naplněním se stala právě tato dimenze spirituality, životního údělu i zvolené životní cesty, skrze něž mnohým na Západě otevřel krásy, hloubku, pravdivost a inspirativnost slovanského prožívání evangelní zvěsti. Díky všem kteří neoslyšeli vyzvání k spoluúčasti a upřímné Pán Bůh zaplať. Nic se nebojme naší odpovědnosti, i nedostatečnosti, které jsme si logicky vědomi a která je nepřehlédnutelná ( naše „sbíranico“ je skutečně příslovečné a obdobně je tomu i pokud jde o nejen momentální hlasovou a infomační disponibilitu etc.), a ve srovnání s hlavním pěveckým tělesem a jeho předpoklady (alespoň pokud jde o sezpívanost, hlasovou a technickou svěžest a vyspělost etc.) je více než pětinásobně mocnější, ale vy/ my jsme výjimeční a nezastupitelní právě obsahem, žitím a praktikováním i prozpívaností a prožíváním (minulým i přítomným) toho co sdělujem, a to nikoliv bez příslušných souvisejících modliteb a obětí. Proto „Vzhůru! A s chutí, odhodláním a důvěrou v nebeskou cherubínskou pomoc jako dříve: v pokoře, jednotě a s oprávněnou nadějí na dobrý výsledek : Do práce!“ Chceme udělat radost našemu přiteli a významnému rodáku a také to s pomocí Boží dokážeme a uděláme! Ve středu bude zkouška v 18. 30 hod u Jakuba. Zkouší Mireček. V pátek bude zkouška v 16.00 hod tamtéž. Zkouším já. V neděli se sejdeme v 7.45 hod. ráno již v Boskovicích, kde zjistíme možnost  vykonání zkoušky. V 9.00 hod má být domluva s místním dirigentem. V 9. 20 musíme být na místě. Slavnostní mši sv. přenáší přímým přenosem státní rozhlas. My podle předběžné domluvy budeme zpívat při sv. přijímání, a to asi 2 až 3 skladby!?! Po mši sv. není jisté zda bude možnost se s otcem Špidlíkem vůbec setkat, neboť i pořadatelé zatím nemají o jeho časových a zdravotních dispozicích potřebné informace. Buďme proto pokorní a otevření všemu co nás potká. Věřím, že se nakonec podaří, abychom se všichni s ním mohli setkat a krátce pohovořit. Především však se snažme mu udělat radost z toho, že to co nás již před 15 lety spojilo v Římě stále a vydatně žije a působí, a že ti, kteří toto dílo konají mají v sobě Dobro,  a toto Dobro zprostředkovávají nejen sobě, ale i je rozdávají ostatním. Harmoničnost a přirozenost tohoto Dobra pak, která je Theodiceou, neboť se uskutečňuje v souladu a v rámci nadčasového záměru Božího, je zpřítomňováním nadpozemské milosti v Božím lidu, což je nepochybně vrcholným podílem na životě a díle Božím, které nám zprostředkovali a zprostředkovávají svatí otcové Konstantin – Cyril a Metoděj a jejich žáci a pokračovatelé, mezi něž právem můžeme řadit i našeho otce a bratra v Kristu Tomáše Špidlíka. 

Připomenu nám k novému prožití velebný a mocný tropar ze svaté liturgie: „Pojďme všichni pokloňme se a padněme před Kristem. Zachraň nás Synu Boží, ve svatých slaven jsi, zpíváme Tobě: Alleluia!“

V bratrské lásce a pokoře přijměme toto naše nezastupitelné poslání k osobní účasti na bratrské slavnosti i v osobním svědectví o tom co náš otec a bratr Tomáš prožil, čím se zdokonalil k službě, oběti i svědectví pro Krista i Jeho lid, pro náš národ.  

Kristus mezi námi!     

                                                MGR

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci