Otevřený dopis všem členům a spolupracovníkům Společenství sv. Gorazda a druhů - Živé dědictví, Matice svatoklimentské a Moravského občanského hnutí

20. 7. 2005  M. G. Richter


 

V Praze dne 20. července 2005

Vážení a milí přátelé,

opět se nacházíme uprostřed letního období, a to je pro mnohé z nás nikoliv zrovna čas prázdnin, ale doba horečnatého zvládání náročných úkolů na pracovištích i doma, ale především je to čas, kdy společně vynakládáme poslední zbytky sil na zdolání úkolů a činností spojených s přípravou, organizací a zajištěním Gorazdových dnů. Je tomu tak každoročně, již po 15 let, kdy se konají nejširší veřejnosti určené letní ekumenické Gorazdovy dny, které jsou projektovány a realizovány jako duchovní občerstvení, povzbuzení a formování i obdarování těch, pro které je cyrilometodějské dědictví živým inspirativním odkazem a závazkem, který přijali a který chtějí nadále aktivně žít a rozvíjet.

Mnozí z vás se, tak jako v minulých letech, aktivně zapojili do prací na zabezpečení úkolů spojených s přípravou Gorazdových dnů, s úpravami a údržbou Hory sv. Klimenta. Jiní jste podporovali naše společné dílo modlitbami a obětmi, když zdraví nebo jiné překážky neumožnily bezprostřední osobní "rukodělnou" součinnost na místech, kde se uskutečňovalo naše konkrétní společné konání. Vám všem patří osobní poděkování a v plnosti poctivě vyslovené "Pán Bůh zaplať!". Kéž každému z Vás Hospodin štědře odplatí vaši dobrotu a věrnost i Váš osobní podíl na dědictví sv. Cyrila a Metoděje a jejich svatých žáků a pokračovatelů v díle.

Milí přátelé, dovolte, abych Vás tímto způsobem pozval u příležitosti Gorazdových dnů, k osobnímu putování na naši staro- a velko-moravskou Svatou horu, na místo, které je s dílem svatých Soluňských bratří a jejich žáků (sv. Sedmipočetníků) bytostně spojeno a podnes, a to i díky poctivému podílu a úsilí každého z vás, duchovně žije a občerstvuje mnohé, kteří sem přicházejí. Vždyť "na posvátných horách Hospodin zbudoval svůj chrám, zde se zrodil ten či onen (z nás) a sám Hospodin jej činí pevným", jakož i dílo, na němž máme z Jeho milosti svůj podíl a odpovědnost.

Bůh nám žehnej a pomáhej!

V radostném očekávání, že se osobně shledáme 24. a 27. července 2005 na naší Svaté hoře, na našem Klimentku, popřípadě i na zámku ve Slavkově u Brna, kde se budou Gorazdovy dny konat ve dnech 25. a 26. července 2005.


S úctou

                   Váš Miroslav G. Richter

 

 


Související články:


Gorazdovy dny 2005
Program Gorazdových dnů

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci