Benedikt XVI. v katolicko-muslimském dialogu

13. 11. 2008  (mig)


 

Vatikán. "Křesťané a muslimové mají vytvářet budoucnost pokoje respektováním lidských práv" - tak lze shrnout promluvu Benedikta XVI. na závěr katolicko-muslimského semináře, který se za účasti představitelů obou náboženství pořádal v těchto dnech ve Vatikánu. Seminář se konal z iniciativy 138 význačných muslimských osobností, které za tímto účelem loni písemně oslovily papeže a představitele dalších křesťanských církví a společenství. Od úterka se tedy diskutovalo o společně navrženém tématu "Láska k Bohu, láska k bližnímu: důstojnost lidské osoby a vzájemná úcta" a dnes Svatý otec přijal celkem 60 účastníků tohoto katolicko-muslimského fóra v Klementinském sále apoštolského paláce. Benedikt XVI. nezastíral, že mezi oběma stranami existují "různé přístupy" k diskutované otázce, zejména pokud jde o pojem Boha.

"Křesťanská tradice hlásá, že Bůh je láska (1 Jan 4,16). Z lásky Bůh stvořil celý svět a z lásky se zpřítomnil v lidských dějinách. Láska Boha se stala viditelnou, když se plně a definitivně zjevil v Ježíši Kristu. Sestoupil, aby se setkal s člověkem, vzal na sebe naši přirozenost, aniž by přestal být Bohem. Dal sebe sama, aby vrátil plnou důstojnost každému člověku a přinesl nám spásu. Jak jinak než láskou bychom mohli vysvětlit tajemství vtělení a vykoupení? Tato nekonečná a věčná láska nás uschopňuje odpovídat láskou: láskou k Bohu a láskou k bližnímu."

Papež dále poukázal na to, že také muslimská tradice výslovně vybízí k službě potřebným a odvolává se na "zlaté pravidlo" svou vlastní verzí, která praví: "tvá víra nebude dokonalá, dokud nebudeš dělat druhým to, co chceš, aby oni činili tobě". Měli bychom proto - řekl Benedikt XVI. - společně prosazovat úctu k důstojnosti lidské osoby a základní lidská práva, třebaže naše antropologická a teologická pojetí o to usilují různým způsobem. Existuje široké pole, na kterém můžeme spolupracovat při obraně a prosazování morálních hodnot, které tvoří součást našeho společného dědictví.

"Pouze začneme-li uznáním ústředního postavení osoby a důstojnosti každé lidské bytosti, respektem a obranou života, který je Božím darem, posvátným pro křesťany i muslimy, pouze na základě tohoto uznání nalezneme společný základ pro vybudování bratrštějšího světa, světa, v němž budou střety a rozdíly řešeny mírumilovně a ničivá moc ideologií bude neutralizována."

Papež pak znovu vyjádřil naději, že základní lidská práva budou "dodržována všemi lidmi a všude na světě" a politickým a náboženským představitelům připomněl "povinnost zajistit svobodné uplatňování těchto práv při plném respektování svobody svědomí a náboženství každého člověka". Benedikt XVI. dále připomněl, že diskriminace, kterou nábožensky smýšlející lidé ve světě zakoušejí, a násilná perzekuce, které jsou vystaveni, představují nepřijatelné a neospravedlnitelné akty, které jsou o to zavrženíhodnější, jsou-li páchány ve jménu Boha. Jménem Boha může být totiž jenom pokoj, bratrství, spravedlnost a láska.

"Rozhodli jsme se dokázat našimi slovy a ještě více našimi skutky, že poselstvím našich náboženství je neúnavné šíření harmonie a vzájemného porozumění. To je podstatný úkol, jehož neplnění oslabuje nejen věrohodnost a účinnost dialogu mezi muslimy a katolíky, ale také dotyčná náboženství samotná. Modlím se za to, aby katolicko-muslimské fórum, jehož první krok probíhá, přineslo více prostoru pro dialog a pomohlo společně kráčet k plnějšímu poznání Pravdy.

Drazí přátelé, spojme své úsilí, oživované dobrou vůlí, a překonávejme všechna nedorozumění a neshody. Usilujme o odstranění dřívějších vzájemných předsudků a nápravu často zkreslených obrazů jedněch o druhých, které způsobují mnoho těžkostí v našich vzájemných vztazích. Snažme se vychovávat všechny, a zejména mladé lidi, aby vytvářeli společnou budoucnost."

Řekl dnes Benedikt XVI. účastníkům katolicko-muslimského fóra, které se konalo ve Vatikánu.

 

(Převzato ze zpravodajství Radia Vaticana ze dne 6. 11. 2008
Pro Listář vybral mh)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci