František patriarchovi Bartoloměji:
Sdílíme starost o tragickou situaci bratří a sester na Blízkém východě

2. 12. 2018  (job)


 

Vatikán/ Istanbul. V rámci ekumenické výměny pozdravů u příležitosti patronátních svátků, navštívila dnes (30. listopadu, pozn. red.), na svátek sv. Ondřeje, sídlo ekumenického konstantinopolského patriarchy vatikánská delegace vedená předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů, kardinálem Kurtem Kochem. V patriarchálním chrámu sv. Jiří na Fanaru se představitelé Svatého stolce zúčastnili slavnostní Božské liturgie, které předsedal patriarcha Bartoloměj, a v jejímž závěru kardinál Koch přečetl poselství Svatého otce.

Papež František se obrací k patriarchu Bartolomějovi a církvi svěřené jeho pastorační péči, ale zdraví také členy Svatého synodu ekumenického patriarchátu a všechny, kdo slaví svátek sv. Ondřeje, „prvního z povolaných a bratra sv. Petra“. Výměnu delegací římské a konstantinopolské církve označuje papež za radostný zvyk“, vyjadřující „hluboké pouto spojující oba tyto stolce“. Zatímco staletí vzájemných nedorozumění tento vztah narušovala, Duch svatý, který je Duchem jednoty, vzbudil bratrský dialog, potvrzený definitivně patriarchou Athenagorem a svatým papežem Pavlem VI., připomíná František.

Naše církve velmi pečlivě bděly nad zachováním apoštolské tradice, spolu s učením prvních ekumenických koncilů a církevních otců, navzdory rozdílům zakořeněným v místních tradicích a teologických formulacích, které je zapotřebí hlouběji pochopit a objasnit. Zároveň obě církve pociťují naléhavost křestního povolání hlásat evangelium všem mužům a ženám naší doby. „Můžeme proto dnes společně pracovat na hledání pokoje mezi národy, na zrušení všech forem otrokářství, na prosazování úcty a důstojnosti každé lidské bytosti a péči o stvoření. S Boží pomocí můžeme již nyní, prostřednictvím setkávání a dialogu na naší více než padesátileté společné cestě, zakoušet společenství, jakkoli není ještě plné a dovršené,“ čteme v poselství ekumenickému patriarchovi.

František připomíná, že úsilí o obnovení plného společenství je především odpovědí na Kristovu modlitbu, aby všichni jeho učedníci byli jedno (Jan 17,21). Jednota také umožňuje lepší společný postup zejména tam, kde lidé trpí bídou, hlady, nemocemi a válkou. V tomto kontextu papež poděkoval patriarchu Bartolomějovi za účast na červencovém dnu modlitby a reflexe za mír na Blízkém východě (7. července). „Skutečnost, že s Vaší Svatostí sdílím stejnou starost o tragickou situaci našich bratří a sester v této oblasti, je pro mne velkou útěchou,“ dodává papež František.

Ve světě zraněném konflikty je jednota křesťanů znamením naděje, která musí zazářit ještě viditelněji, pokračoval Svatý otec s ujištěním, že se nepřestává modlit za to, aby křesťané byli „jednomyslní, plní zájmu o druhého a bratrské lásky“ (1 Pt 3,8), připomíná před závěrečným přáním a pozdravy jménem celé katolické církve papež František.

(Převzato z www.radiovaticana.cz)

 

 *          *          *

 

Komentář k tomuto článku můžete napsat do knihy návštěv. Uveďte prosím název a datum článku, k němuž se vyjadřujete. 

 

J. Köhler: Sv. Cyril a Metoděj

INFORMOVAT O NOVINKÁCH

_______________ 

RUBRIKY:

Úvodní strana

Náměty, připomínky
a sdělení čtenářů

Zpravodajství z křesťanského světa

Ekumenismus

SGAD-ŽD a MOCHES

MSK

Monitor

Pozvánky

Moravská mša

Sv. Cyril a Metoděj a jejich doba

Duchovní život

Ikony

Osobnosti

K zamyšlení

Současná Morava

Rodinná kronika

Poezie

Humor

Různé

Kontakt na redakci